Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Санел” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Санел” АД - гр. Сандански

На основание заповед № 112/08.05.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.05.2013г. беше извършена проверка на място на обект “Санел” АД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Галваничен цех с прилежащата ПСОВ – от м. Март 2011 г. не работи.От ноември 2011г. първият етаж на цеха е отдаден под наем на фирма „Технокамини“ ЕООД;
  • Метално-пресов цех с прахово покритие – работи само пресовия цех;
  • Винтонарезен цех – работи със силно занижен капацитет;
  • Участък “Профили” – не работи
  • Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на обекта, както и утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците. Отпадъците се съхраняват разделно, в обособените за целта места. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Съгласно параграф 9 в срок до 6 месеца от влизане в сила на Наредба №2 (ДВ,бр.10/2013г.) могат да се водят заверените отчетни книги във формати, съгласно отменената Наредба №9. В ИАОС, гр. София са представени в срок годишните отчети по отпадъци.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

На обекта има склад за съхранение на цианиди, който е под наблюдение на отдел КОС на МВР. Цианиди, обаче в производствения процес не се употребяват. При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси ( обезмаслител за черни и цветни метали, препарат за приготвяне на алкален разтвор, смазочни масла за металообработката и продукти за фосфатиране на метали) дружеството притежава Информационни листове за безопасност. Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

Установи се, че се прилагат заложените в инструкциите по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.), мерки за контрол и оценка на съхранението на химикали на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.