Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“РОТОПЛАСТ” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на“РОТОПЛАСТ”  ЕООД - гр. Петрич

На основание заповед № 237/15.08.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.09.2013 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, експлоатиран от “Ротопласт” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места“ № 3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности за производство на пластмасови изделия:

 • зони за съхраняване на химикали;
 • 7 машини за обработка на метали;
 • 5 екструдера;
 • мелачка за дробене на технологичния отпадък;
 • банцинг за дробене на пластмаса.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

За охлаждането на 5 броя екструдери се използва охлаждаща инсталация, която работи с охлаждащ агент R22, но при проверката не може да се установи количеството на агента. Инсталациите със съдържание на R22 над 3 кг подлежат на контрол, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.). При проверката не се представя Досие на системата, съгласно приложение №1 от Наредбата, в което да са отразени проверки за течове и добавяне на охлаждащ агент. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

В халето, в което са разположени екструдерите и металообработващите машини няма изградена вентилация.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). В производствената си дейност дружеството употребява различни видове полимери, оцветители за тях, машинно масло, охлаждащи течности, обезмаслител и газ за заварки. За употребените на обекта химикали дружеството не притежава информационни листове за безопасност. Различните видове полимери, съгласно надписите на опаковките са произведени извън Европейския съюз. Доставчикът на същите е юридическо лице със седалище в Гърция. Химикалите се съхраняват в два оградени с мрежа участъка на територията на цеха. При проверката не са представени документи, свързани с организацията на съхранение на употребяваните на обекта химикали, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.)

3.3 Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта се образуват отпадъци, които до момента дружеството не е провело процедурата по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.). На обекта се извършва дробене на технологичния отпадък, получен при производството на пластмасови изделия и същия се влага отново в производствения процес. При проверката се констатираха големи количества отпадъци от пластмаса (които не са технологичен отпадък) и се подлагат на бичене и дробене след което се влагат в производствения процес. За същите не се представят документи за произход. По думите на упълномощеното лице, същите са с произход от Гърция.

За производството се използва и гранулат, опакован в пластмасови опаковки, доставен от Гърция. За същият дружеството не е заплащало дължимата продуктова такса „опаковки“.

3.4 Фактор „Опазване на водите“

За питейно-битови нужди обекта се захранва с вода от водопроводната мрежа на гр. Петрич. Титуляр на партидата е наемодателя. Водоползватели на обекта са около 20 човека. Технологичният процес не е свързан с използване на вода.  От обекта се формират само битово-фекални отпадъчни води, които се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представи информация в РИОСВ – Благоевград за количеството охлаждащ агент R22, използван в инсталацията.Срок: 01.10.2013 г.Отг.: Управител
 • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). Копие от тях да се представят в РИОСВ – Благоевград.Срок: 01.10.2013 г.Отг.: Управител
 • Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано в съответствие с изискването на чл.6 от Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси и в съответствие с изискванията на производителя отбелязани в съответните ИЛБ. За изпълнението на предписанието РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 01.11.2013 г.Отг.: Управител
 • Да бъдат изготвени и представени в РИОСВ – Благоевград документите по чл.4, т.6, 7,8, 9, 10 и 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси.Срок: 01.10.2013 г.Отг.: Управител
 • В изпълнение на изискването на чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси, да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Благоевград Срок: 01.11.2013 г.Отг.: Управител
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи въвеждането в експлоатация на обекта и документи за произхода на отпадъците, доставени от Гърция.Срок: 7 дни Отг.: Управител
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.).Срок: 01.10.2013 г.Отг.: Управител
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса опаковки по чл.59 от ЗУО за периода 2011 г. – 30.08.2013 г. Срок: 01.10.2013 г.Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.