Съдържание

Посетители

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“РОСИМА ЧАРКОЛ” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "РОСИМА ЧАРКОЛ" ООД, гр. Благоевград

На основание Заповед №332/25.11.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.12.2013 г. беше извършена проверка на място на обект, експлоатиран от "Росима Чаркол" ООД, разположен в гр. Благоевград, Промишлена зона, за която е съставен КП №59-25/04.12.2013 г. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци" и компонент „атмосферен въздух", които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

Основната дейност на дружеството е производство на дървени въглища.
На обекта е монтирана инсталация за производство на дървени въглища чрез пиролиза, която е разположена в работно помещение, в което се складира и готовата продукция.

Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

2.1. Констатирани обстоятелства

Дружеството не извършва дейност по производство на дървени въглища чрез закрит способ от месец юли 2013 г.
Образуваните от производствената дейност отпадъци са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.).
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.
Инсталацията няма организиран източник на емисии в атмосферния въздух.

2.2. Констатирани нарушения

При извършената проверка не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид това, че дружеството не извършва дейност и при проверката не са констатирани нарушения съответно не е необходимо извършването на последващ контрол.