Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“РОНДИА” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на“Рондиа” ЕООД, гр. Петрич

На основание Заповед №204/25.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.08.2013 г., е извършена проверка на място на обект „Дървообработваща фабрика“, собственост на “Рондиа” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, кв. „Бехото“.

Проверката е комплексна, извършва се за първи път и е във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на маси и столове. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех „Преработка на дървесината“ – в него се постъпват готови детайли ( части за производство на столове и маси ), които преминават груба механична обработка;
  • цех „Монтаж“, в който се намира и участък „Лакозаливен;
  • „Брикетираща инсталация“, в която се извършва брикетиране на трици, получени, като отпадък от собственото производство;
  • помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.
  • на обекта има още парокотелна инсталация с един действащ котел на твърдо гориво, както и три циклона, два от които – действащи.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012г. ).

При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали – водни байцове, полиуретанови грундове, катализатор за полиуретанови продукти и полиуретанови лакове, дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са предоставени от производител, чиито продукти вече не се употребяват на обекта.

Установи се също, че производствената площадка няма обособен склад за съхранение на употребяваните химикали. Същите се съхраняват в ремаркето на товарен автомобил, който не е спрян от движение. Този начин на съхранение е в нарушение на изискванията на чл. 6, т. 3, т. 5, т. 7, т. 8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011г. ), както и в нарушение на изискванията на чл. 4, т. 3, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 10, т. 11 и т. 12 от цитираната наредба.

Дадени са предписания на основание чл.26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.).

3.2 Фактор “Отпадъци”

От дейността на фирмата се генерират отпадъци с кодове 130105, 200121* и 100101, за които има извършена класификация в РИОСВ – Благоевград. Освен тези отпадъци се генерират и метални кутии замърсени с употребяваните на обекта химикали, дървесна прах, пластмасови опаковки ( стречфолио от доставката на материали и дунапрен ), за които не е извършена класификация в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (Дв, бр. 43/2004г. ).

На обекта се извършва брикетиране на трици получени, като отпадък от собственото производство и изгаряне на трици, изрезки и дървени парчета. Дружеството притежава Разрешение № 01-ДО-039-00/26.02.2002г. за извършване на дейности с отпадъци издадено, съгласно ЗОВВООС, чието действие е изтекло. Към настоящия момент не е подадено заявление по чл. 78 за регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012г. ).

Отпадък с код 200121* се съхранява в таванското помещение на административната сграда на обекта , при ограничен достъп.

Местата за съхранение на отпадъци не са обозначени с кода и наименованието на отпадъка.

Годишните отчети по отпадъци са представени в срок в ИАОС гр. София и община Петрич.

Продуктовата такса за пуснатите на пазара опаковани стоки не е плащана от 01.05.2009г. Не се изготвят и изискващите се приложения №12 и №13 от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008г. ).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл.26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.) :

  1. Да се изискат от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 - CLP.Срок: 15.08.2013г.; Отг.: Управителя.
  2. За съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде обособено помещение, което да отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г. ) и, което да бъде в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани от производителя в съответните информационни листове за безопасност. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 02.09.2013 г.; Отг.:Управителя.

На основание чл.120 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.) :

  1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград следните документи:

1.1 Приложение № 12 за 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г. и приложение №13 за периода от 01.05.2009г. до 31.07.2013г.

1.2 Копие от платежен документ за внесена продуктова такса за периода по т.1.1 към ПУДООС.

Срок: 02.09.2013 г.;

Отг.: Управителя.

На основание чл.113 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012 г.) :

  1. Да се подаде заявление по чл. 35, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г. ) за дейностите с отпадъци ( брикетиране и изгаряне ).Срок: 02.09.2013г.;Отг.: Управителя.
  2. Да се извърши класификация на всички генерирани на обекта отпадъци, съгласно изискванията на чл.7 от Наредба №3 за класификация на отпадъци(ДВ, бр.44/2004 г.) в РИОСВ Благоевград. Срок: 02.09.2013 г.;Отг.: Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще се състави акт за установяване на административно нарушение и са направени съответните предписания с поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.