Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ПИРИНСКА МУРА” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИРИНСКА МУРА” АД, гр. Банско 

На основание заповед №172/02.07.2013 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.07.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Пиринска мура” АД, находящ се в гр. Банско. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • ПКЦ;
 • Производствени цехове (1 подготвителен, 3 основни – за оформяне на детайлите, подготовка за сглобяване и сглобяване);
 • Лакозаливен цех;
 • Цех за изработка на седалки;
 • Спомагателни звена (тапицерия, опаковка, точиларна, модилиерна, ел. работилница и РМЦ)
 • Места и съдове за временно съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД – Благоевград по изискванията на Наредба №7/2000 г. за приемане на отпадъчните води от обекта в градска канализация, от 08.09.2011 г., с изискване за извършване на собствен мониторинг два пъти годишно.

За 2012 г. е извършен собствен мониторинг, като резултатите от пробовземането са изпратени в РИОСВ-Благоевград.  Не са установени нарушения на емисионните норми.

За 2013 г. още не е извършен собствен мониторинг.Направени са постъпки до РЛ Благоевград за извършване на контрол на отпадъчните води.РИОСВ Благоевград е уведомена за това.Представени са фактури за извършени услуги от „ВиК“ .Количеството ползвана вода за м.04 е 1012 м3 а за м.06-972 м3.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси

Дружеството експлоатира ПКЦ с 3 бр. котли, като се използват само два броя (изгарящи дървесни изрезки и трици). Третият котел (мазутен) не се използва. Котлите работят на непрекъснат режим.Димните газове се изпускат през 2 бр. комини.

Дружеството като собственик на източници на организирани емисии от горивни процеси има задължение за извършване на собствени периодични измервания (СПИ).  Последните СПИ са извършени през м.06.2012 г.Протоколите са представени по време на проверката.СПИ са валидни за 2012г. и 2013 г.

Не е изготвен Доклад за СПИ по реда на чл.39 от Наредба №6/1999г.(Дв, бр.31/1999г.) Няма нарушени НДЕ.СПИ са валидни за 2012 и 2013 г.

 3.2.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност – емисии от летливи органични съединения (ЛОС) от цех „Лакозаливен“.

Лакозаливната инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности  им 22 бр. изпускащи устройства(въздуховоди) с общо 30 пробоотборни точки.

От началото на 2012 г. дружеството използва лакове и грундове  на водна основа.Съгласно представената декларация, дружеството не превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и за 2012 г. не е изготвен ПУР.

В РИОСВ Благоевград са представени СПИ за 22 бр. пробоотборни точки.Резултатите не са представени с Доклад.Измерванията са валидни за 2012 и 2013 г.Роботите за нанасяне на грунд не работят от 2010 г.

На основание чл.30 от ЗЧАВ е необходимо да се извърши регистрация на лакозаливната инсталация за нанасяне на покрития,съгласно Наредба №7/2003 г.(ДВ, бр.96/2003г.), като се подаде заявление  в РИОСВ Благоевград, с приложена към него документация, с краен срок 20.12.2013г.

Дадено предписание на основание чл.26 от ЗЧАВ(ДВ, бр.45/1996 г.)

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.).

Отчет на направените предписания с КП №91-24/11.07.2012 год на РИОСВ Благоевград.:

 • предписание №1-изпълнено-внесена е информация в РИОСВ за употребените хим.вещества и смеси за 2011 г.(вх.№3124/2012г.в РИОСВ)
 • предписание №2-неизпълнено-дружеството не е изготвило документирана оценка на безопасността  на съхранение на ОХВ и смеси.

При проверката се констатира, че дружеството употребява химични смеси, съдържащи опасни химични вещества.Същите се съхраняват в помещение.

Дружеството притежава и склад за гориво-смазочните материали.Склада е обозначен , с ограничен достъп и пожарообезопасен.

Дадено предписание на основание чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС в т.4 на Доклада..

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има разрешение за дейности с отпадъци Решение №01-ДО-239-0/25.07.2011г. за дейности: R1-(използване като гориво на отпадъци с кодове 030105 и 030199), R12-(брикетиране на отпадъци с кодове 030105 и 030199 и балиране за отпадък с код 150101 на Директора на РИОСВ-Благоевград.

Генерираните на площадката отпадъци се съхраняват на определените за целта места и складове, обозначени с кодовете на отпадъка, като опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп.

Отчетността се води в 10 броя отчетни книги, като записите в тях се водят редовно. Представят са договори за предаване на отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се попълва идентификационен документ.

Годишните отчети за отпадъците генерирани през 2012 г. са подадени към ИАОС в законоустановения срок.

Дължимата продуктова такса за пуснатите на вътрешен пазар опаковани стоки се заплаща към ПУДООС. Не се представят приложение №12 и 13 по Наредба за определяне  размера на продуктовата такса, поради отсъствие на лицето, което ги изготвя.

Дадени 3 бр. предписания на основание чл.120 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012 г.) в т.4 на Доклада..

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представят в РИОСВ Благоевград 2 бр. Доклади за извършени СПИ по реда на чл.39 от Наредба №6/1999 г.(ДВ, бр.31/1995 г. - един доклад за 2 бр.горивни източници и един бр. за 22 бр. източника на ЛОС от лакозаливната инсталация.Срок-16.08.2013 г.Отг.-Изп. Директор
 • 1.Склада за съхранение на лаковите материал(лак, импрегнатор, воден байц, разтворители) да бъде организиран съгласно изискванията за съхранение на опасни химични смеси и указанията, дадени в ИЛБ за съхраняваните хим.смеси.Срок- 30.09.2013 г.Отг. Изп. Директор
 • Да се извърши документиране на оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси на основание чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.)Срок- 30.09.2013 г.Отг. Изп. Директор
 • Да се представи информация за употребените количества химични вещества и смеси,кат се включат и гориво-смазочните масла и антифриза, за календарната 2012 г. Информацията да се представи под формата на табл.1 и 2 на хартиен и електронен носител.Срок- 30.03.2014 г.Отг. Изп. Директор
 • Да се представят в РИОСВ Благоевград следните документи:

1.1.Вътрешнофирмена спесификация по приложение №12 на Наредба за определяне размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват масоворазпространени отпадъци(ДВ, бр.53/2012г.)

1.2.Месечни справки-декларации по приложение №13 на Наредбата, за периода 01.09.2012г. -31.07.2012 г.

1.3.Платежни документи за внесени продуктова такса към ПУДООС за периода по т.1.2.

Срок-16.08.2013 г.Отг.-Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е съставен акт за установяване на административно нарушение и  са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване, цитирани в т.4 от Доклада.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.