Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ПИРИНПЛАСТ” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "ПИРИНПЛАСТ" АД гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 311/4.11.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 5.11.2013 г., е извършена проверка на място на обект "Предприятие за производство на полимерни изделия", находящ се в промишлена зона на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.
1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството е производство на пластмасови изделия чрез екструзия и шприцване (леене под налягане).
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех "Екструзия";
- цех "Леене под налягане";
- цех "Леене чрез шприцване";
- цех „Поликарбонати";
- цех „Флексопечат";
- цех „Ситопечат";
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 64-10/ 5.11.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води"
Към настоящият момент на производствената площадка се формират битови отпадъчни води. Представена е фактура за ползвана вода от градската водопроводна мрежа за м. 09.2013 г., разход 65 м3, ползвана за питейно-битови нужди. За производствени (технологични нужди) се ползва собствен водоизточник (за охлаждане), за които дружеството има издадено разрешително от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград № 400346/ 09.08.2005 г., актуализирано с № 41590082/2011 г., част от които се ползват оборотно.
Дружеството е абонат на «В и К» ЕООД гр. Благоевград и има сключен договор за отвеждане на производствени отпадъчни води, със задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води 2 пъти годишно.
Представени са лаб. протоколи за извършен мониторинг от акредитирана лаборатория през 2008 г. и 2009 г. Не са констатирани нарушения на допустимите норми за градска канализация. За периода 2010 г. – 2013 г. не са представени лаб. протоколи от изпитване на отпадъчните води.
Складовите помещения са осигурени срещу течове и разливи и нямат връзка с площадковата канализация.
3.2. Компонент "Атмосферен въздух"
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси няма.
За отопление на производствените цехове и адм. сграда се използва ел. енергия и лъчисто газово отопление.
3.2.2. Източници на емисии от производствена дейност - емисии на ЛОС от участък «Флексопечат» и участък «Ситопечат», дейности попадащи в обхвата на Приложение № 1, т. 8 - Печатане (т. 8.1 и т. 8.6) от Наредба № 7/ 2003 г.(ДВ, бр. 96/2003 с изм. и доп.).
Съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 1, като подаде в РИОСВ – Благоевград информация – заявление по образец, с приложени към него документи, съгл. чл. 30л, ал. 3 и ал. 4, с краен срок 20.12.2013 г.
Представена е в РИОСВ - Благоевград декларация за вложените количества през 2012 г., съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/ 2003 г.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г. с изм. и доп.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой ( ДВ, бр. 2/2011 г.)
В производствения процес за охлаждане на екструдерите се използват 8 бр. хладилни инсталации (4 бр. със съдържание на охлаждащ агент R22 и 4 бр. с R 407), за които по време на проверката се представят 8 бр. «досиета на системите», съгласно изискванията на Наредбите.
Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
От дружеството е представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет, съгласно приложение № 6.
3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
На място е проверен склада за съхранение на опасни химични смеси. В склада се съхраняват и отработени масла и празни опаковки. Склада е с надпис и ограничен достъп. В склада има наличен пожарогасител. Полипропилена, полиетилена и полистирола се съхраняват на различни места – закрити складове или рампи.
При проверката не се представят актуални ИЛБ, изготвени съгласно изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 г. (REACH).
Дружеството е представило инвентаризационен списък с употребяваните през 2012 г. химични смеси, съгласно направено предписание с констативен протокол от 21.02.2012 г. Изготвена е документирана оценка за безопасно съхранение на ОХВ и смеси.
Дадени са 2 бр. предписания.

3.4 Фактор "Отпадъци"
Дружеството извършва дейности по предварително съхраняване и рециклиране на отпадъци с кодове: 13 01 10*, 15 01 01, 15 01 02, 20 01 21*, за които е извършена класификация, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
Същите се съхраняват в складове и на открити площадки, осигурени с надпис с код и наименование на отпадъка, като складовете за опасни отпадъци са с ограничен достъп.
Представена е 1 бр. отчетна книга по отпадъците, водена по приложение № 3 на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. (ДВ, бр. 95/2004г.) и 4 бр. отчетни книги по приложение № 1 и 1 бр. по приложение № 4 от Наредба № 2/2013 г.( ДВ, бр. 10/2013 г.), заверени в РИОСВ - Благоевград.
Дружеството реализира готовата продукция на вътрешния пазар и дължи продуктова такса. Представено е удостоверение № 3691/01.01.2013 г. от „Екобулпак" АД, за участие в колективна система. Съгласно отчетите за пуснатите на пазара опаковки, дружеството е заплатило продуктова такса за периода на м. 01. 2012 г. до м. 07. 2013 г.
От производствената дейност при разкрояване на полипропиленово велпапе се генерират изрезки, които се връщат в производствения процес към 2 бр. екструдери.
Дружеството не е извършило класификация на отпадъците получавани в производствения процес от полипропилен.
На обекта се съхраняват отпадъци с код 13 01 10* и 20 01 21*, които не са предадени за последващо третиране (обезвреждане или рециклиране) повече от три години.
На обекта се съхраняват големи количества опаковки от хартия и картон. Същите не са предавани за периода след януари 2012 г. до момента на проверката. Дружеството има договор с „ Феникс Неврокоп" ООД гр. Гоце Делчев.
Дадено е 1 бр. предписание.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Фактор „ ОХВ"
На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :

  • Да се представят актуални ИЛБ за всички хим. смеси и вещества, които се употребяват в дружеството. Срок: 20.12.2013 г.; Отг.: Изп. директор.
  • Да се представи копие от актуализирана документирана оценка на съхранението на опасните хим. вещества и смеси. Срок: 20.12.2013 г.; Отг.: Изп. директор.

Фактор „Отпадъци"
На основание чл. 113, ал. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) :

  • Отпадъците с кодове 13 01 10* и 20 01 21* да се предават за последващо третиране на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО, като в РИОСВ – Благоевград се представи копие, заверено „вярно с оригинала" на Приложение № 8 от Наредба № 2 за отчетността – идентификационен документ. Срок: 20.12.2013 г.; Отг.: Изп. директор.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 3 бр. предписания и поставени срокове за изпълнение.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.