Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ПИРИН-ТЕКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИРИН-ТЕКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

В изпълнение на Заповед № 72/29.03.2013г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.04.2013 г. беше извършена проверка на място на обект на “Пирин-текс” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

производствени цехове- 4 бр.;

  • ПКЦ;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • помещения за събиране и съхранение на събираните и на генерираните отпадъци;
  • багрилно и перално помещение, с прилежащи пречиствателни съоръжения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси

Дружеството експлоатира ПКЦ, с 3 броя котли с топлинна мощност по 1.047 МВт, изгарящи природен газ и подлежащи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).

Спазват се изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания(СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгл. чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999г.(ДВ, бр.31/1999 г. , с изм. и доп.)

Последните СПИ са извършени през 2011г., и са валидни за 2011 и 2012г. Няма нарушени норми за допустими емисии.Предприети са действия за извършване на СПИ за 2013г., представен е договор с акредитирана лаборатория.

Организирани емисии от производствена дейност

За почистването на петна от текстил се използват 3 броя кабини, съоръжени с въздуховоди за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС). Почистването на петна спада към дейност „Почистване на повърхности“ – Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.).

Представената е в РИОСВ- Благоевград декларация за изразходваните през 2012 г. органични разтворители.

Съгласно чл.30л от ЗЧАВ е необходимо да се извърши регистрация на инсталацията, попадаща в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление по образец, с приложените към него документи (съгл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ). Срокът за извършване на регистрация е до 21.12.2013 г.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842, относно някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) №1005 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.)

Дружеството експлоатира 5 бр. климатични системи, със съдържание на охлаждащ агент R22 по 5 кг.

През 2012 г. са монтирани още 8 бр. климатични инсталации с охлаждащ агент R410а

При проверката се представят „Досиета на системите“, на всички инсталации, с отразени необходимия брой проверки за течове(херметичност) през 2012 г., с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките са извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Дружеството е представило в годишен отчет в срок до 15.02.2013 г.

3.2 Компонент“ Води“

Дружеството е абонат на „ ВиК“ ЕООД Благоевград. Има сключен договор от 10.02.2005 г.за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води.

Вода се ползва от водопроводната мрежа на гр.Гоце Делчев-за питейно-битови нужди и от собствен водоизточник-за промишлени цели.Представени са фактури за ВиК услуга.

Количество на ползвана вода за производствената площадка в гр.Гоце Делчев-1933 м3 за м.03.2013г., а за производствена площадка с.Буково-190 м 3.

Отпадъчните води, които се формират от 3000 потребители са битови и се заустват в градска канализация.

Новосъздаденото перално-багрилно помещение не функционира, предстои пуска му. Изградено е пречиствателно съоръжение към него.

Във връзка с промяната на схемата на площадковата канализация е дадено предписание да се актуализира договора с „ВиК“ съгласно изискванията на Наредба №7/2000г.(Дв, бр.98/2000 г.) и извършване на собствен мониторинг от дружеството на отпадъчните води, зауствани в градска канализация.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

При проверката се представи досие, което дружеството води в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, документирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и информационните листове за безопасност за употребяваните от дружеството химични вещества и смеси.

Оценката за безопасност е изготвена съгласно изискванията на Заповед №РД-288/3.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Дружеството ползва 58 бр. различни химични вещества и смеси, за част от които все още няма актуални информационни листове, съгласно Регламент 1272/2008г.

Склада за съхранение на хим.вещества и смеси е разделен, с 3бр. клетки,съгласно категориите на опасност.

Дадено предписание на основание чл.26 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.)

3.4 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава решение № 01-ДО-079-4/30.05.2012 год. на Директора на РИОСВ Благоевград, с срок на действие до 30.05.2017 г.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Водят се отчетни книги съгласно изискванията на законодателството по отпадъци. Представени са договори с лица, притежаващи необходимите разрешения за дейности с отпадъци, предоставящи отпадъци на „Пирин текс“ЕООД за последващо третиране.

Дружеството притежава необходимите документи във връзка с пусканите на пазара опаковани стоки. Задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, се поема от „Екобулпак“ АД, за което предоставено удостоверение.

За част от отпадъците с код 04 02 99 и с код 20 03 01, се представя договор за предаване за обезвреждане чрез депониране. Дадено е предписание на основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012г.), относно извършване на процедура по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за депониране.

3.5 Относно условия в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС

Реализирано е инвестиционното предложение“ Реконструкция и промяна на предназначението на част от склад в багрилно и перално помещение и прилежащи съоръжения на производствената площадка“

Багрилния цех е изграден, съоръженията са монтирани, извършват се лабораторни проби. Предстои приемане на обекта с ДПК.

С решение № БД-03-ПР/2012г. на Директора на РИОСВ Благоевград, са поставени 2 бр.условия, във връзка с образуваната утайка от пречиствателното съоръжение. Към момента на проверката не се генерира утайка.

По условие №1 дружеството ще предприеме необходимите действия за класификация на утайката, преди въвеждане в експлоатация на обекта.

По условие №2 е предвидено място за временно съхранение на утайката, преди предаване за последващо третиране, по реда на ЗУО.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се актуализира договора с „ВиК“, във връзка с изискванията на Наредба №7/2000г.(Дв, бр.98/2000 г.).копие от договора да се представи и в РИОСВ Благоевград с приложена схема на площадковата канализация.Срок- 30.07.2013 г.Отг. Управители
  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград справка за вида и количеството употребени опасни химични вещества и смеси през календарната 2012 г.Справката да бъде на хартиен и електронен носител. Срок- 20.05.2013 г.Отг. - Управители
  • Да се извърши процедура по основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за обезвреждане в депа за отпадъци, по реда на чл.35а от Наредба №8(Дв, бр.83/2004 г.)Срок- 31.05.2013 г.Отг.- Управители
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.