Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ПИРИН - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена планова комплексна проверка на обект „Парк хотел Пирин", гр. Сандански на "ПИРИН - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС" ООД, гр. Сандански

На основание Заповед № 337/03.12.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.12.2013 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Парк хотел Пирин" с адрес гр. Сандански, район „Хидрострой", № 27, община Сандански, област Благоевград и съставен Констативен протокол № 11-15/11.12.2013 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда от решение по ОВОС № БД-01/2006 г. на директора на РИОСВ-Благоевград във фаза "По време на експлоатацията" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверени са 4 бр. условия от решението по ОВОС, а именно:
Условие ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
Условие ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).
Условие ІІІ. 3. Да се осигури изпълнението на собствения мониторинг на отпадъчните води за ограничаване на замърсяването на водите с нефтопродукти.
Условие ІІІ. 4. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр.Благоевград.

Проверени са 3 бр. мерки от решението по ОВОС, а именно:
Мярка 16 - Временното съхраняване на отпадъците да става при спазване на ЗУО и Наредбите към него.
Мярка 17- Отпадъците да се предават само на фирми с Разрешително за дейности със съответния отпадък.
Мярка 18 - Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.

"Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) и във връзка с КП № 01-04/10.05.2012 г.

Фактор „Отпадъци"
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е свързана с предоставяне на хотелиерски услуги.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-01/2006 г.:
При проверката се констатира че :
І. Относно изпълнение на поставените уславия в т. ІІІ – по време на експлоатацията от Решение по ОВОС № БД—01/2006 г.
Дружеството не изпълнява две от общо проверените 4 бр. условия, а именно:
Условие ІІІ.3 – при проверката се представи договор № 6/02.12.2013 г. с „Увекс" ЕООД за приемане на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места по реда на Наредба № 7/2000 г. Съгласно чл. 6 от договора дружеството абонат „Пирин – Шарлопов хотелс" ООД има задължение по веднъж на шест месеца да извършва собствен мониторинг по показатели съгласно Приложение № 1 към чл. 16 от договора. При проверката се представи Протокол от изпитване № 02-0213/01.06.2012 г. издаден от Регионална лаборатория - Благоевград в изпълнение на задълженията за извършване на мониторинг за първото полугодие на 2012 г. През второто полугодие на 2012 г. не е извършван собствен мониторинг. До момента на проверката не е извършван собствен мониторинг и за 2013 г.
Условие ІІІ. 4. – резултатите от собствения мониторинг – Протокол от изпитване № 02-0213/01.06.2013 г. по описа на Регионална лаборатория - Благоевград не е представен в РИОСВ - Благоевград;

ІІ. Относно изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС посочени в т. ІV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 на ЗООС посочени в Решение № БД-01/2006 г. - по време на експлоатацията.
При проверката се установи, че се изпълняват всички проверени 3 бр. мерки.

ІІІ. Проверка на обекта – Парк хотел Пирин по отношение спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
"Опасни химични вещества и управление на риска"
При проверката се установи, че Предписание № 1 и Предписание № 2, дадени с КП № 01-04/10.05.2012 г. са изпълнени. На обекта са налични изисканите от доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Дружеството е изготвило документите по чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.).
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения. Съхранението в тези помещения е организирано в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
Фактор „Отпадъци"
Извършена е класификация на отпадъците съгласно чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ. бр. 23/2012 г.).
Отпадъци с кодове 200101 и 200129 се предават въз основа на писмен договор с „Ивколект" ООД от 02.12.2013 г. притежаващо РД №01-РД-266-0/25.09.2013 г.
Отпадък с код 200301 се обслужва по установения ред за сметосъбиране чрез „Стройкомтранс" ЕООД.
Отпадък с код 200121 се съхранява в обособено помещение с надпис.
На обекта се представя 1 бр. отчетна книга по Приложение № 3 от отменената Наредба № 9 (ДВ. бр. 95/2004 г.), като последните вписвания в същата са от 02.12.2013 г. и 04.12.2013 г.
Към момента на проверката се съхраняват отпадъци от опаковки от използваните дезинфектанти и почистващи препарати, за които не е проведена процедура по класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 (ДВ. бр. 23/2012 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При направената проверка са дадени следните предписания относно:
4.1. "Опасни химични вещества и управление на риска"
На основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10 от 2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) са дадени следните предписания, срокове и отговорници:

1. В съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Същата да бъде документирана във формата утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от документираната оценка да бъде представено в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.01.2014 г. Отг. Управителя
4.2. Фактор „Отпадъци"
На основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 23/2013 г. са дадени следните предписания, срокове и отговорници:
1. Да се извърши класификация на отпадъците съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 3 (ДВ. бр. 23/2013 г.). Срок: 15.01.2014 г.  Отг. Управителя
2. Да се поиска в РИОСВ-Благоевград заверяване на отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ. бр. 86/2013 г.) на основание чл. 9 от Наредбата. Срок: 15.01.2014 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните неизпълнения отразени в протокола ще бъде съставен акт.
За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и е поставен срок за тяхното изпълнение.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка по документи.