Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ПИЕРИК ГРУП” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИЕРИК ГРУП” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №104/26.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.05.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Пиерик груп” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен“;
  • Цех „Шивален“;
  • Цех „Конфекционен“;
  • Склад за суровини и материали;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси няма. За отопление се използва газова инсталация, с мощност под 0,5 MW и не подлежи на контрол чрез измерване.

Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г.). Съгласно представените Декларации - 8 бр. в РИОСВ- Благоевград е констатирано, че не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители.

Съгласно изискванията на чл.30 от ЗЧАВ дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталациите на всички площадки, като дейности попадащи в Приложение №1 от Наредба №7/2003г. /ДВ, бр.96/2003г/. За целта е необходимо да се подадат заявления в РИОСВ-Благоевград. Крайният срок е 20.12.2013г.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, както и във връзка с КП №28-09/07.10.2011г. и дадените с него предписания. При проверката се установи, че предписанията са изпълнени. Дружеството е изготвило оценка на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси във формат определен със заповед № РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите.

При проверката се констатира, че в складовото помещение се съхраняват два вида лепила, които са класифицирани като опасни. Склада има изградена вентилация, ограничен достъп и отговорник за складовото помещение.Инструкциите са окачени на вратата на складовото помещение. Документира се осъществяването на собствен контрол на склада.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството e провело процедура за класификация на отпадъците и има заверени работни листове за всички генерирани от него отпадъци.

На обекта има пет броя отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно нормативните изисквания.

Представят се договори за предаване на отпадъци с ЕТ“Руска Петрова-ЕКОГРУПТРАНС“ и с „Феникс-Дупница“ ЕООД.

С срок до 31.03.2013 г. са внесени в ИАОС годишните отчети за 2012г.

Производствената дейност на „Пиерик Груп“ ЕООД се прехвърля от 01.05.2013г. на „Пиерик Шус“ ООД, като последното е внесло в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците.“Пиерик Груп“ЕООД се явява ишлемодател на „Пиерик Шус“ ООД и като такъв занапред няма да генерира производствени отпадъци.

Дружеството е заплащало лицензионно възнаграждение за пусканите/придобитите опаковки към „Репак“ АД до 31.03.2013г.

3.4.Направление „Води“

Дружеството е абонат на „В И К“ ЕООД – Благоевград. Вода се ползва от водопроводната мрежа на гр. Гоце Делчев за питейно-битови нужди. Отпадъчните води, които се формират са само битови и се заустват в градската канализация. Съгласно представени фактури количеството на ползваната вада е 300 куб.м./месец.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представят в РИОСВ Благоевград актуална  информационни листове за всички употребявани от дружеството опасни хим.вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.