Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 25/15.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 27.02.2013 год. беше извършена проверка на място на обект – завод за производство на ципове, експлоатиран от „Орбел-2001” АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. “Гоце Делчев” №73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Цех „Пасмантерия“ – 1 брой
 • Цех „Конфекция“ – 2 броя
 • Цех „Апреатура“ – 1 брой
 • Цех „Плъзгачи“ – 1 брой
 • Леарна     -  1 брой
 • Галваничен цех  - 1 брой
 • Ремонтно-механичен отдел
 • Цех „Асемблиране“
 • ПСОВ към апретурен и галваничен цехове

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на горивни процеси

За производствено- технологични нужди дружеството експлоатира ПКЦ.  От 2011 г. се експлоатира котел тип „SR – 1600“, с топлинна мощност 1,4 МВт, изгарящ течно гориво – нафта. С писмо с изх. № 2736(1) от 13.07.2012 г.е утвърден доклад за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Протоколите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. . Котел тип ПКМ 4.0 не се ползва от средата на 2011 г. – котела е консервиран.

Организирани източници на емисии от производствени емисии

 • Участък за нанасяне на покрития върху метал- Нанасянето на покритията върху метала става в 3 броя барабани, при въртенето на които посредством пистолети се впръсква покритието. В срок до 31.03.2013 г. дружеството има задължение да представи в РИОСВ – Благоевград Декларация за консумацията на органични разтворители за 2012 г.
 • Участък за нанасяне на покрития върху плъзгачи от  месинг, покрития от никел, мед и калай- ваните за нанасяне на покрития са с малък обем, не са обхванати от бордова аспирация.
Компонент “Води”

Дружеството има сключен договор за отвеждане на производствените отпадъчни води, съгласно който следва за извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализацията на гр. Гоце Делчев. Дружеството извършва собствен контрол по показател pH. Няма нарушение на нормите съгласно представените резултати от извършения мониторинг за 2012 г. от акредитирана лаборатория.

За 2013 г. е сключен договор за извършване на собствен мониторинг и са взети проби от акредитирана лаборатория. Резултатите  от контрола ще бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.

ПСОВ към галваничен цех е в добро състояние.Не се спазва схемата за извършване на мониторинг на отпадъчните води, съгласно сключения договор с „ВиК“.

Дадено предписание относно схемата на пробовземане.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството притежава три обособени склада, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси. При огледа не се констатираха нарушения. Дружеството притежава папка, в която се събира информацията по регламент  REACH. При проверката се установи, че същата е непълна. Не се води кореспонденция с доставчиците за нови актуални ИЛБ. При проверката се установи, че част от предписанията, поставени в предходната проверка не са изпълнени.

Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-232-0/ 25.03.2010. год. със срок на действие до 25.03.2013 год. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. За отпадъците, подлежащи на депониране дружеството не е изготвило доклад за основно охарактеризиране по реда на чл.35 а от Наредба № 8  от 24.08.2004 г.

Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 1. В изпълнение на изискванията на чл.4 и чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да се извърши оценка на безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси, използвани от дружеството. Документирането  на оценката да бъде под формата на утвърден от министъра на околната среда и водите формат. Копие да се представи в РИОСВ – Благоевград – срок: 30.04.2013 г.
 2. Да се представи в РИОСВ – Благоевград справка за употребените през 2012 г. химични вещества и смеси от дружеството. Срок: 30.04.2013 г.
 3. Досието по чл.36 от Регламент 1907/2006 (REACH) да бъде окомплектовано и да се води редовно.
 4. Да се спазват изискванията на договора с „ ВиК“ ЕООД Благоевград за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води, по Приложение №2-показатели и честота на пробовземане, показатели-рН, НРВ, БПК5, мед цинк никел и калай.Срок-постоянен, 2 пъти /год.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.