Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ОПУС 44” ООД - с. Марикостиново

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "ОПУС 44" ООД

 

На основание заповед № 303/18.10.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.11.2013 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, експлоатиран на "Опус 44" ООД, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех № 1 – разкрояване и обкантване на ПДЧ плоскости за корпусна мебел и пробиване – не работи;
- Цех № 2 – разкрояване на фурнир и нанасяне на покрития;
- Цех № 3 – сглобяване и шлифоване на детайли;
- Цех № 4 – разкрояване и профилиране на детайли;
- Цех № 5 – склад;
- 1 брой сушилня;
- 5 броя котли.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"
І. Организирани източници на горивни източници – Дружеството експлоатира 5 броя котли за твърдо гориво (дървесни изрезки), както следва:
- 1 брой котел за отопление на административната сграда;
- 1 брой котел за отопление на цехове №№ 2,3 и 4 и за захранване на 1 брой сушилня с топъл въздух;
- 1 брой котел към цех № 5;
- 2 броя котли, които загряват вода за 2 броя преси, които се ползват целогодишно.
Всички котли са с топлинна мощност под 0.5 МW и не подлежат на контрол чрез измервания. Димните газове се изпускат посредством 5 броя изпускащи устройства (комини).
ІІ. Организирани източници на производствена дейност – в 4 броя лакозаливни кабини се нанасят покрития върху дървени повърхности. Кабините са съоръжени с филтри и изпускащи въздуховоди, изпускащи емисиите на летливи органични съединения към четири броя вани с водна очистка. Във връзка с чл.30 „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.
ІІІ. Относно спазване на изискванията на чл.70 от Наредба № 1/2005 г. – машините за разкрой и дървообработка са обхванати с локална аспирационна система с ръкавни филтри (към цехове № № 2 и 3) Дървесния прах от машините в цех № 4 се отвежда посредством транспортна система в бункер, съоръжен с 2 броя циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.), както и във връзка с КП № 52-06/21.11.2012 г. и дадените в него предписания в част „ОХВ". При проверката се установи, че предписанията са изпълнени. Дружеството е изискало от доставчиците си на химикали актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), но е получило ИЛБ, в които не е отразена класификацията на веществата, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP. Предписание № 2 също е изпълнено. Също така е изготвило документацията по чл. 4, т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и оценка по чл. 9 от същата наредба. При направената проверка на фактите, отразени в оценката и действителното състояние е установено, че същата следва да се коригира.

3.3 Фактор "Отпадъци"
От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството притежава заверени работни листове. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове. На обекта се оползотворяват дървесните отпадъци, за което дружеството притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО. За отпадъците, предадени за последващо третиране се представят договори с фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. На обекта се водят отчетни книги по приложения № 1 и № 4 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. През 2013 г. са предавани опасни отпадъци, въз основа на писмен договор с лице, което притежава разрешение за дейности с отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да бъде коригирана оценката чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси. Копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.12.2013 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.