Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МОНИК” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МОНИК” АД - гр. Петрич

На основание заповед №102/22.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.05.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Моник” АД, находящ се в с. Беласица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен“;
  • Цех „Шивален“;
  • Цех „Конфекционен“;
  • Склад за суровини и материали;
  • Административни помещения;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата на Наредба №7/2003г. за норма за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г.). С вх. №1283/01.04.2013 г. е представена в РИОСВ-Благоевград Декларация за консумираните органични разтворители през 2012г. Съгласно представената декларация дружеството не превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от пет тона/год.

Във връзка с чл.30 „л“ от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за производство на обувки, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

Организирани източници от горивни процеси няма. За отопление и охлаждане на производствените помещения се използват 12 бр. колонни климатици, които не подлежат на контрол, съгласно изискванията на Наредбата по прилагане на мерки съгласно Регламент (ЕО) №842/2006г. (ДВ, бр. 3/2009г.).

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с КП № 76-24/30.05.2012 г. и дадените с него предписания. При проверката се установи, че не е работило през по-голямата част от 2012 г., както и през 2013 г.. В момента на проверката дружеството изпълнява поръчка от 1000 чифта, чието изпълнение ще отнеме 2 дни. При проверката се установи, че в склада за съхранение на химикали е празен. За изпълнението на поръчката се употребяват минимални количества химикали, които са в работното помещение и се употребяват в момента.

За употребяваните на обекта химикали, дружеството е изискало от доставчиците актуални ИБЛ, но не е получило такива. Поради факта, че дружеството не е работила в описания по-горе период, предписание №1 не е изпълнено.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 040199, 040299, 070213, 150101, 150102, 150110*, 150202* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност по Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 год.). Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.

За отпадъците, подлежащи на депониране до момента не е извършено основно охарактеризиране.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград доклади за основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране във връзка с чл.35 а, ал.1 от Наредба №8/2004 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.