Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МОНИ КОМЕРС“ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МОНИ КОМЕРС“ООД, гр. Сандански

 

На основание заповед №175/03.07.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Мони комерс”ООД, гр. Сандански. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“  и „опасни химични вещества“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех за производство на сладолед и сладки;
  • Склад за търговия на едро с пакетирани храни.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.4.Фактор” Отпадъци”.

Цехът за производство на сладолед и сладки е бил нает от „Ило-Ило Балкан“ ЕООД въз основа на писмен договор за наем от 27.10.2010 г. като същият е прекратен на 17.06.2013 г. На обекта към момента на проверката не се извършва дейност по производство на сладолед и сладки.

„Мони комерс“ ООД извършва търговска дейност с пакетирани храни като на обекта се извършва разопаковане на входящата стока като се образуват отпадъци от хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки. Същите се съхраняват разделно на мястото на образуване в обособени за целта места, обозначени с надписи и се предават за последващо третиране въз основа на писмен договор. За описаните отпадъци не е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.).

Дружеството е вносител на опаковани стоки и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. При проверката се представи удостоверение за сключен писмен договор.

Дадени са предписания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се извърши класификация на отпадъците образувани от дейността на обекта съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Срок: 30.09.2013 г. Отг. Управител
  • Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга за образуваните от дейността на обекта отпадъци по приложение №1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 23/2012 г.). Срок: 21.10.2013 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №38-25/10.09.2013 г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.