Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Мипапласт“ ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “Мипапласт“ ООД, гр. Благоевград

На основание заповед №8/17.01.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.01.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Мипапласт” ООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“  и „опасни химични вещества“, които влияят върху околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех за производство на полипропиленови опаковки за еднократна употреба.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството е специализирано в производството на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Използваната суровина е полипропилен и полистирол във вид на гранули, преминавайки през термична обработка в поточна линия с цел производство на чашки, кофички за еднократна употреба. Технологията на производство е безотпадна, т.к. изрезките, които остават от производствения процес се използват отново за същата цел за която е предназначена и суровината. Тя е опакована в полиетиленови чували, които се предават на фирмата доставчик въз основа на писмен договор.

Към момента не е извършена класификация на отпадъците съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.).

За пуснатите на пазара опакованите стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и се извозват по реда, установен за територията на гр. Благоевград.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

Дружеството притежава актуални ИЛБ за използваните от него химикали, които са в съответствие с изискванията на  Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. Употребяваните химикали се доставят ежедневно и не се подържат складови наличности. По тази причина не е организиран склад за тяхното съхранение. Същите се съхраняват непосредствено до производствените машини, в работните помещения. Дружеството е извършило предварителна регистрация на химичните вещества. Краен срок за извършването на същинската регистрация е 31.01.2013г. Дадени предписания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

Фактор „Управление на отпадъците“

  •  Да се извърши класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград съгласно чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.).Срок: 08.02.2013г. Отг. Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград необходимите документи по чл. 78 за издаване на регистрация за транспортиране на отпадъци, регламентирано в чл. 35, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012г.).Срок: 28.02.2013г. Отг. Управител
 Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

  •  Да бъде представена в РИОСВ-Благоевград декларация относно намерението на дружеството за извършване или не на същинската регистрация на предварително регистрираните от него химични вещества.Срок: 31.01.2013 год. Отг.: Управител
  •  Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ, бр. 43/2011г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7 и т. 8, т. 9 и т. 10 от същата и копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.Срок: 28.02.2013 год. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №1-25/24.01.2013 г.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.