Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

На основание заповед № 262/29.08.2013 г. на директора на РИОСВ Благоевград, на 24.09.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Мес-Ко” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. “Места” 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Хладилни и климатични инсталации;
  • Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • Помещение за съхраняване на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Отпадъчните води, които се формират на площадката ( битови и производствени ) се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич въз основа на  сключен договор с експлоатационното дружество  “В и К” ЕООД гр. Петрич от 05.05.2010 г. Съгласно сключен анекс към договора дружеството има задължението да извършва собствен мониторинг на отпадъчни води три пъти годишно. В РИОСВ – Благоевград са представени протоколи от изпитване с резултати от извършен емисионен контрол. Резултатите показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, зауствани в канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция. Пречиствателното съоръжение се подържа в добро състояние, като се почиства ежедневно.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Относно организирани източници на емисии от горивни източници – дружеството експлоатира за отопление котел с топлинна мощност под 0.5 МВт, използващ гориво природен газ, който не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно Наредба № 1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005 г.)

Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005 / 2009 за озоноразрушаващи вещества ( ОРВ ) и Регламент (ЕО) № 842 / 2006 относно някои  флуорирани парникови газове ( ФПГ ) – на обекта се експлоатират 19 бр. хладилни инсталации, 14 бр. климатични инсталации и 2 бр. ледогенератори, съдържащи охлаждащи агенти R 404 А и R 22 в количества над 3 кг. През 2013 г. е въведена нова хладилна инсталация със съдържание на охлаждащ агент R 404 А 10 кг. При проверката са представени 35 бр. „ Досие на системата ”. Съгласно представените досиета е установено спазване на периодичността на проверките за херметичност / течове, съгласно изискванията на цитираните регламенти. Проверките за херметичност / течове са извършвани от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. През 2013 г. е извършена подмяна на три инсталации на хладилния агент  - R 22  е заменен с R 404 А.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка с дадени предписания с КП № 101-11/13.11.2012 г. по част „ОХВ“. При проверката се установи, че в изпълнение на предписанията, дадени с цитирания протокол дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 4 Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43 / 2011 г.) както и оценката по чл.9 от същата наредба. Употребяваните на обекта химикали и смеси се съхраняват съгласно изискванията на цитираната наредба, както и в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност.

При направената проверка на фактите отразени в оценката по чл. 9 и действителното състояние на склада за съхраняване на химикали се установи, че във всички таблици от формата за документиране на оценката има допуснати пропуски.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 2 ( ДВ, бр. 10/2013 г.). Представят се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.  За транспортирането на отпадък с код 200301 дружеството притежава Регистрационен документ № 01- РД- 251-00/22.07.2013 г. За същият отпадък е изготвен доклад за основно охарактеризиране, съгласно изискванията на чл.35 а, ал.2 от Наредба № 8 ( ДВ, бр. 83 / 2004г.).

Като лице, пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система „Екобулпак“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

  • Да бъде коригирана оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като бъдат отстранени пропуските в нея. Копие от същата да бъде  представена в  РИОСВ -  Благоевград. Срок: 31.10.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.