Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед №5/09.01.2013 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.01.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Меркез” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, промишлена зона, м. “Мочура”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Хладилни и климатични инсталации;
  • Склад за опасни химични вещества;
  • Складове за съхраняване на отпадъци;
  • Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД Благоевград. Сключен е договор за приемане на отпадъчните води. Към площадковата канализация има изградено пречиствателно съоръжение, което се почиства периодично от „ВиК“ дружеството.води се чек-лист с резултатите. В условията на договора не се изисква извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води.Предприети са мерки за регулиране на показателя“рН“, следствие на дадено предписание при предишна проверка и мониторинг.

Дружеството ползва  вода около 600 м3/мес.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатират хладилни и климатични инсталации, съдържащи охлаждащ агент – фреон и попадащи за контрол, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) №842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове(ДВ, бр. 3/2009г., посл. изм. ДВ, бр.55/2012 г.)

При проверката се представят „досиета на системите“, съгласно Приложение №3 на Наредбата.В„досиетата на системите“ са отразени необходимият брой проверки за херметичност, в зависимост от съдържанието на охлаждащия агент, с което са спазени изискванията на „периодичност на проверките за херметичност“, съгласно изискванията на Регламента.

Проверките за херметичност се извършват от лица, притежаващи необходимите документи за правоспособност, издадени от ББКМ, съгласно Наредбата.

В досиетата на системата за 2012 г. не е отразено добавяне на хладилен агент.

Дружеството има задължение ежегодно до 15.02. на текущата година, да представят в РИОСВ Благоевград годишен отчет за хладилните/климатични инсталации с информация за предходната календарна година, съгласно Приложение №6 от Наредбата(публикувано в интернетстраницата на РИОСВ Благоевград).

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и във връзка с Регламент)ЕО)№1907/2006г.-REACH

Проверено е складово помещение, в което се съхраняват опасните химични смеси.Не са констатирани разливи.

При проверката са предоставени ИЛБ за ползваните опасни химични смеси, които дружеството ползва от началото на 2012г.

Дадени 2 бр.предписания на основание чл.28, ал.8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.).

3.4. Фактор “Отпадъци”

На обекта се образуват отпадъци, за които е проведена процедурата по Наредба №3(ДВ, бр.44/2004г.)Съхраняват се съгласно изискванията.

Представят се договори с дружествата, приемащи отпадъците на дружеството, за последващо третиране за 2010г и 2011 г..

Водят се отчетни книги по Приложение №3 и същите се попълват съгласно изискванията на Наредба №9(ДВ, 2004г.)

За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система за оползотворяване на отпадъци от опаковки .Представено е удостоверение за сключен договор с „Екопак България“ АД.

Дадено предписание на основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. фактор“ОХВ и Управление на риска“

На основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ),

4.1.1.  Да се подаде информация за употребените на обекта химични смеси за 2012г.Срок- 30.03.2013 г., Отг.- Управител

4.1.2.     Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, ДВ, бр.43/2011г., да се изготви документирана оценка на безопасността на съхранение на опасни хим. вещества и смеси по чл.9 от Наредбата за утвърден формат от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-288/03.04.2011г. Срок- 30.03.2013 г., Отг.- Управител

4.2. фактор “Отпадъци

На основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.)

4.2.1. Да се представят актуални договори за представяне на отпадъците в РИОСВ Благоевград. Срок- 31.01.2013 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.