Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МЕЛИСА ФРУКТ” ООД - с. Спатово, общ. Сандански

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “МЕЛИСА ФРУКТ” ООД - с. Спатово, общ. Сандански


На основание заповед №132/23.05.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.06.2013 год. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Мелиса Фрукт” ООД, намираща се в общ. Сандански, с. Спатово, м. „Чешмата“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • хладилни камери – 9 (девет) бр.;
  • склад за съхраняване на амбалаж.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство, изкупуване и преработка, съхраняване на плодове и зеленчуци, търговия с плодове и зеленчуци.

3.1.  Компонент „Води“

Обектът се водоснабдява от питейния водопровод на с. Спатово – за питейно-битови нужди.

Производствени отпадъчни води не се формират. Битовите отпадъчни води се заустват в изгребна яма, която се почиства (изгребва) от специализирана кола.

Повърхностните (дъждовни) води се отвеждат извън обекта. Производствената площадка е бетонирана. Няма възможност за ползване на воден обект или канализационна система на населеното място.

3.2. Компонент Атмосферен въздух

Дружеството се проверява за първи път по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996г. С изм. И доп.) и подзаконови нормативни актове.

На обекта са инсталирани 9 (девет) бр. хладилни камери за съхранение на ябълки. Седем от камерите се настройват на положителен температурен режим, а две от тях работят на положителен и отрицателен температурен режим (шоково замразяване).

При проверката не се представя информация (техническа документация) относно вида и количеството на охлаждащия агент. При направения оглед на външните тела на охлаждащите камери не е открита информация. По време на проверката е осъществен телефонен разговор с един от управителите на дружеството. Според подадената от него информация вида на охлаждащия агент е R404А, в количество над 3 кг. Не се представят „Досиета на системите“ съгласно Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009, с изм. и доп.). Стационарните хладилни инсталации над 3 кг се контролират по Наредбата.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

На обекта опасни химични вещества и смеси не се употребяват.

3.4.Фактор „Отпадъци”

Съхраняваните плодове се изкупуват от български фирми. Реализирането им до момента се осъществява само на българския пазар. За опаковане се използват картонени кашони с пластмасова поставка за плодовете, стикерчета за всеки плод, стречфолио за опаковане на палетата.

На обекта на дружеството няма информация за това дали са заверени работни листове по реда на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) за генерираните от дейността отпадъци и за това дали се заплаща таксата по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 год.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград  информация (техническа документация) за вида и количеството на охлаждащия агент за всичките 9 (девет) бр. хладилни камери. Срок: 15.07.2013 г.
  • Да се въведат и водят «Досиета на системата» съгласно Приложение №3 към чл. 30 от Наредбата за установяване на мерки по приложение на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Копие от «Досиетата» да се представят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.07.2013 г.
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград изискващите се по чл. 59 от Закона за управление отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 год.) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 год.).Срок: 13.06.2013 г.
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, удостоверяващи провеждането на процедурата по чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 год.). Срок: 13.06.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.