Съдържание

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МЕДИКА” АД - гр. САНДАНСКИ

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Медика” АД - гр. Сандански

На основание заповед № 169/02.07.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.07.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Производствена база гр. Сандански”, собственост на “Медика”АД, гр. София, находяща се в гр. Сандански, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех “Евромед”;
  • цех “Фармамедика”;
  • склад за входящи суровини и готови лекарствени форми;
  • механизиран склад за входящи суровини към цех “Евромед”;
  • склад за входящи течни суровини;
  • общозаводска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);
  • газово стопанство за производство на технологична пара;
  • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

  3.1 Компонент “Води”.

ПСОВ намираща се на територията на обекта работи. В нея постъпват за пречистване отпадъчни води от цех “Фармамедика” и цех “Евромед”. Химически замърсени води постъпват в минимални количества, като улавянето им се извършва в локални пречиствателни съоръжения – утаители с голям капацитет.

Дружеството притежава актуален договор с “УВЕКС” ЕООД гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води. Съгласно този договор абонатът е длъжен да извършва собствен мониторинг два пъти годишно. За 2012 г. са представени 2 броя протоколи от извършен физикохимичен анализ. За 2013г. е представен Протокол от изпитване № 02- 0192 / 18.06.2013г., издаден от Регионална лаборатория Благоевград. Резултатите от проведените изпитвания  показват, че се спазват емисионните норми, съгласно изискванията на Наредба № 7 / 2000г. за канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция, залегнали в договора с „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански.

3.2 Компонент “Атмосферен въздух”

За производствените си нужди дружеството експлоатира два броя парогенератори изгарящи газ пропан – бутан, които не подлежат на контрол за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).

Производството на готови лекарствени форми попада в Приложение № 1от Наредба № 7 / 2003г ( ДВ, бр. 96 / 2003г.). Съгласно чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията, като крайния срок е 20.12.2013г. Във връзка с емисии от летливи органични съединения дружеството е подало годишната си декларация за изразходваните количества органични разтворители праз 2012г. Не се превишават ПСКР, определена в Приложение № 2, табл.1, т.20 от цитираната наредба.т която се вижда, не е необходимо изготвянето на план за управление на разтворителите.

На обекта са налични пет броя системи, които съдържат над 3кг. озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове. Дружеството притежава досиета за всяка от системите, които са в съответствие с изискванията на Регламент № 1005/2009 и е представило в законовия срок годишните отчети свързани с тази дейност.

3.3 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните на обекта отпадъци, които съхранява временно на обекта на местата на тяхното образуване. Това съхранение е разделно в обособени за целта места обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък. Генерираните отпадъци се предават на фирми със съответните разрешителни и съгласно писмени договори

На обекта се представят два броя отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба 2 ( ДВ, бр. 10 / 2013г. ), които се водят редовно.

В ИАОС София в законовия срок са представени годишните отчети за отпадъците третирани през календарната 2012 г.

Като производител на опаковани стоки, дружеството участва в колективна система, представлявана от „Екопак България“ АД , за което се представя необходимото удостоверение.

3.4 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.) и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството като “потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

На обекта е налична и достъпна цялата информация за употребяваните химикали, в съответствие с изискванията на чл. 36 от Регламент REACH, включително и актуални информационни листове за безопасност за всеки един от тях. Употребяваните химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г. ). В изпълнение на изискванията на чл. 9 от цитираната наредба, дружеството е изготвило и представило в РИОСВ Благоевград оценка на безопасността на съхранение на химикалите, употребявани на обекта. Изготвени са и документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, с което са изпълнени предписанията поставени при предишна проверка.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.