Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МЕАНДЪР“ ООД - с. Черна Места

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МЕАНДЪР“ ООД, с. Черна Места

 

На основание заповед №157/21.06.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.07.2013г.  беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Меандър ” ООД, с. Черна Места. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“  и „опасни химични вещества“, като и компоненти „атмосферен въздух“ и „води“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Мандра с капацитет на млекопреработка 2т/дн;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството произвежда кашкавал, масло и извара. За опаковане на готовата продукция се използва полиетиленово фолио и продуктовата такса се заплаща към ПУДООС. Предписания дадени с КП №54-10/1907.2012г. са изпълнени.  Извършена е класификация на образуваните от производственият процес  отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.), с кодове 02 05 02 и 15 02 02. На обекта няма обособени места за съхранение на отпадъците и същите се събират съвместно с битовите отпадъци. Дружеството няма заверена отчетна книга за образувани отпадъци по Приложение №1 от Наредба №2(ДВ, бр. 10/2013г.). Не е извършена класификация за всички отпадъци, образувани от дейността на обекта.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

Направените с КП №54-10/1907.2012г. предписания по ОХВ са изпълнени. На място бяха представени информационни листове за безопасност за натриева основа и азотна киселина, изготвената оценка за безопасното съхранение на употребяваните химични вещества, както и всички заповеди и инструкции, произтичащи от тази оценка. Склада за съхранение е в добро състояние, с ограничен достъп и надписи. Дружеството има изградена автоматична система за почистване на тръбопроводите и съоръженията. Подовете и сифоните се почистват ръчно, като най-напред механичните примеси се събират , след което подовете се измиват с разтвор от натриева основа.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“

Организираният източник на емисии от горивни процеси /котел 175 kw/ не подлежи на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006г.  относно някои флуорни парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.) на обекта се експлоатират хладилни/климатични и инсталации   със съдържание на охладителен агент R404А в количество над 3кг. Инсталациите подлежат на проверки за херметичност веднъж годишно от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. При проверката се представят досиета на системите съгласно Приложение №3 от Наредбата, но в досиетата за 2013 г. не са отразени проверки за херметичност. В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет съгласно чл. 38 от Наредбата, с което е  изпълнено предписание дадено при предходната проверка.

3.4. Компонент „Води“

Обектът фигурира в списъка за задължителен мониторинг на РИОСВ-Благоевград. Дружеството изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване – извършва собствен мониторинг като резултатите от измерванията се представят в РИОСВ-Благоевград.

При проверката се представят лабораторни протоколи като резултатите не отговарят на ИЕО в издаденото разрешително по показатели : HPB, БПК, ХПК, мазнини. За неспазване на ИЕО от РИОСВ-Благоевград са налагани текущи месечни санкции и съставяни актове.

По време на проверката е взета проба от РЛ Благоевград, към ИАОС. В РИОСВ е внесен доклад за изпълнение в условията на разрешителното за заустване на отпадъчни води, като се декларира, че дружеството е предприело мерки за осигуряване на по-добро пречистване на отпадните води, до края на годината да извърши реконструкция на пречиствателното съоръжение.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се извърши класификация на отпадъците съгласно чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците по приложение №1 от Наредба №2.Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка за вида и количествата химични вещества употребени от дружеството през календарната 2012г.Срок: 01.08.2013г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №28-25/01.07.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.