Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“МАО-2“ ООД - с. Краище

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект:“МАО-2“ ООД - с. Краище

На основание заповед №150/12.06.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.06.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “МАО-2” ООД, с. Краище. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“, „опасни химични вещества“ и компонент „атмосферен въздух“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Формулатор на химични смеси, разфасовка на химични вещества и смеси /производство на бронз/;
  • производство на алуминиева дограма;
  • продажба на дребно на бои, лакове и строителни материали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството произвежда алуминиева дограма. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места. Дружеството има заверена един брой отчетна книга за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Същите се водят съгласно изискванията на Наредбата. „МАО-2“ ООД като лице пускащо на пазара опаковани стоки членува в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представят се удостоверение и месечни справки-декларации за количествата опаковани стоки пуснати на пазара.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

На място се провери досието, което дружеството води по Регламент (ЕО) 1907/2006г. – REACH. Същото се води в съответствие с изискванията . Складовото помещение в което се съхраняват суровините (химичните вещества) е с ограничен достъп, водонепропусклив под и е осигурена вентилация. Готовата продукция се съхранява в отделно складово помещение, с осигурена вентилация и в плътно затворени опаковки. Направените предписания с КП №28-08/08.11.2012г. са изпълнени.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“

Полученият продукт сребърен лак за печки попада към категорията „Бои и лакове“, подкатегория „и“ – еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органичен разтворител, съгласно приложение № 2, към чл. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007г., с изм. и доп.). Продуктите са етикетирани съгласно изискванията на Наредбата(Приложение №5 към чл. 5). Същите са изследвани в акредитирана лаборатория и отговарят на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС. Производството на сребърен лак попада в т. 17 „Производство на смеси за покрития, лакове мастила и лепила“ от табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г., за която е определена ПСКР 100т/год. Съгласно представената декларация за 2012 г. не се превишава ПСКР.

Във връзка с изменението Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 30л – дейността попада в приложение №1 от Наредба №7, за която дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията, като подаде заявление по образец в РИОСВ-Благоевград в срок до 20.12.2013 г.

В магазина се предлагат бои и лакове, които също са етикирани съгласно нормативните изисквания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изготвят нови информационни листове за безопасност за двата  продукта (химични смеси) – сребърен и златен лак за печки съгласно изискването на Регламент (ЕО) 1907/2006г. – REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLR. Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград инструкциите за съхранение от оценката за безопасност. Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №27-25/28.06.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.