Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Магнетик хед текнолоджис (България)" АД - гр.Разлог

2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Магнетик хед текнолоджис (България)" АД, гр. Разлог. Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните производствени дейности:
- цех „Механичен";
- цех „Ецване";
- цех „Монтаж-1";
- цех „Бекер";
- ПКЦ;
- ПСОВ;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на магнитни глави. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №42-06/02.10.2013 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:
Дружеството експлоатира ПКЦ с два броя котли- котел тип „ВН 2", с топлинна мощност 2.3 MW, изгарящ течно гориво и котел тип „VITOPLEX 300" с топлинна мощност 1.7 MW, изгарящ газово гориво. През м. 08.2013 г. един от котлите тип „ВН 2" е демонтиран. Дружеството работи с котел тип „VITOPLEX 300". Димните газове се изпускат посредством 2 бр. изпускащи устройства- комини. През 2012 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ са валидни за 2012 и 2013 г.; няма нарушени НДЕ. Резултатите от извършените СПИ са представени с Доклад в РИОСВ-Благоевград.
3.1.2. Емисии от производствена дейност:
- Организирани емисии от цех "Ецване"- извършва се химично рязане на метали, термообработка на метали, нанасяне на фоторезист, експониране, проявяване, ецване.
Разположени са 4 бр. ЕЦ-машини, които използват ферихлорид. Емисиите се изпускат посредством 2 бр. изпускащи устройства (три ЕЦ- машини са с общ въздуховод и една е със самостоятелен). Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за периодичност за извършване на СПИ. Последните СПИ на емисиите на хлороводород (съгл. чл. 13, ал. 1 от Наредба №1/2005 г.) са извършени през 2012 год. и са валидни за 2012 и 2013 год. Резултатите от измерванията показват спазване на НДЕ.
- Организирани емисии от цех" Монтажен" и цех "Механичен" - емисии от ЛОС при дейности "Почистване на повърхности", съгл. Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). На основание чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията, като подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград, с приложени към него документи, съгл. чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ. Срокът за извършване на регистрация е 20.12.2013 г.
Представена е в РИОСВ - Благоевград Декларация за консумация на органични разтворители, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003г.

3.2. Компонент „Води"

Дружеството е абонат на "В и К" ЕООД – Благоевград, като отвежда отпадъчни води в ПСОВ- Разлог. ВиК оператора не изисква в договора от 09.06.2009 г. извършване на собствен мониторинг, а начислява такса „пречистване". Представена е фактура за количеството на ползваната вода.
Дружеството има собствена локална ПСОВ, за пречистване на производствените отпадъчни води от цех "Ецване". Смесеният поток- пречистени производствени води и битови отпадъчни води се отвеждат в градска канализация. Състоянието на ПСОВ е добро, работи в момента с намален капацитет. Представен е лабораторен дневник, с резултатите от извършен собствен мониторинг по показателя „рН". Не са установени нарушения.

3.3.Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"

Направените 3 бр. предписания от предходна проверка са изпълнени. В РИОСВ- Благоевград е представена „Оценка на безопасността на съхранение на химични вещества и смеси".
На място е направена проверка на изготвената оценка. Дружеството употребява 17 бр. химични вещества и 29 бр. химични смеси. Всички са отделени в различни складови помещения (4 бр. складове) съгласно категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси. Дружеството е изготвило изискваните по чл. 4, т. 6, 7, 8, 9 и 10 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.). Всички инструкции са налични в складовите помещения са окачени на видно място. Складовите помещения отговарят на изискванията за съхранение дадени в информационните листове за безопасност. Всички са с ограничен достъп и обозначителни табели. Не са констатирани разливи.

3.4.Фактор" Отпадъци"

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3/2003 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). За съхраняването на същите на обекта има обособени места и съдове, които са обозначени с кода и наименованието на отпадъците. Под съдовете за съхраняване на отработени масла има обваловка. Опасните отпадъци се съхраняват на закрито с ограничен достъп.
На обекта е монтирана шприц- машина, от която се образува отпадък, който не е класифициран по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3/2003 г. При проверката се установи минимално количество, което е изхвърлено в контейнера за битови отпадъци.
На обекта се образува и отпадък- опаковки замърсени с опасни вещества- опаковки от спрей. За една година очакваното количество е около 5-6 броя. Същите не са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3/2003 г.
През 2013 г. е предаван единствено отпадък с код 12 01 03 на ЕТ «Вера Бучкова- Надежда Бучкова», гр. Разлог. Представя се писмен договор, който отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
На обекта се водят 4 бр. отчетни книги по Приложение №3 от Наредба №9. Последните вписвания са за м. септември 2013 г. На обекта се представят и 3 бр. отчетни книги по Приложение №1 от Наредба №2/2013 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите не са заверени по реда на чл. 9 от горецитираната Наредба.
Битовите отпадъци се третират по установения ред за общ. Разлог. Дължимата продуктова такса по чл. 59 от ЗУО се заплаща към ПУДООС, като се изготвят Приложения №12 и №13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци"

• Да се представят в РИОСВ- Благоевград необходимите документи ло чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.)
Срок: 30.10.2013 г.

• Да се представят в РИОСВ- Благоевград отчетни книги по Приложение №1 от Наредба №2 (ДВ бр. 10/2013 г.) за заверка.
Срок: 09.10.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.