Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Корола“ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “Корола"ООД - гр. Благоевград

На основание заповед №7/17.01.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.01.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Корола”ООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“ и „опасни химични вещества“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Лаборатория за производство на детергенти;
  • Цех за пакетаж и препакетаж на памперси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.4.Фактор ” Отпадъци”

Основната дейност  на дружеството производство на козметични и парфюмерийни стоки в частност мокри кърпи, пакетаж и препакетаж на памперси и дамски превръзки.

Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). На обекта има заверени два броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Към момента не се попълва съгласно изискванията на наредбата.

Отпадъците се предават въз основа на писмен договор с лице притежаващо необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци.

На обекта не са обособени и обозначени местата за разделно събиране на отпадъците.

За пуснатите на пазара опакованите стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

Дружеството притежава актуални ИЛБ за използваните от него химични вещества и смеси, и произведените детергенти, които са в съответствие с изискванията на Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Към момента на проверката дружеството не разполага с доклад за биоразградимост на ПАВ, които влизат в състава на произведените детергенти. На обекта няма обособено помещение за съхраняване на употребяваните химикали. При доставка те се вкарват направо в производственото помещение т.е. помещението за производства на детергенти.

Дадени предписания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците“

  • Да се обособят места за разделно събиране на образуваните производствени отпадъци.Срок: 08.02.2013г. Отг. Управител

Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

  • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7 и т. 8, т. 9 и т. 10 от същата и копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.02.2013г. Отг. Управител
  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ-Благоевград оценка на безопасността на съхранение на употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).Срок: 28.02.2013г. Отг. Управител
  • Да бъде представена в РИОСВ-Благоевград доклад за биоразградимост на ПАВ влизащи в състава на произвежданите на обекта детергенти.Срок: 28.02.2013 год. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №2-25/24.01.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.