Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Карол- Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Карол- Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград


На основание заповед № 158 / 21.06.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.07.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на месни продукти“, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 1, експлоатиран от “Карол- Фернандес Мийт” ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • колбасарски цех с прилежащи складове;
  • компресорна станция;
  • климатични и хладилни инсталации;
  • парокотелна централа (ПКЦ);
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • помещения за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

„Карол - Фернандес Мийт” ООД има сключен договор с „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за отвеждане на производствените отпадъчни води. Дружеството осъществява собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е на шест месеца. С писмо са представени в РИОСВ – Благоевград протоколи от изпитване от извършения собствен мониторинг през 2012 г. Резултатите показват, че се нарушават максимално допустимите концентрации по показатели БПК 5, ХПК и мазнини. За нарушението е съставен акт. За първо полугодие на 2013 г. е извършено изпитване на отпадъчните води от акредитирана изпитателна лаборатория „Фета лаб“ гр. София. Резултатите от анализа показват, че няма отклонение от максимално допустимите концентрации по показатели рН, НРВ, БПК5, ХПК и мазнини. Във връзка с повишаване ефективната работа на пречиствателното съоръжение от началото на 2013г. за поддръжка на канализационната тръбна система се използва препарат „BIOFORCE DSL“, който представлява многокомпонентна система от микроорганизми и детергенти.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси 

В ПКЦ са разположени 2 броя котли.  Котел № 1 е  преустроен на природен газ от м. януари 2012 г. Отработените газове се изпускат през отделен комин. Котел № 2 е резервен за изгаряне на течно гориво – нафта. В РИОСВ Благоевград са представени резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите, които показват спазване на НДЕ. Резултатите от СПИ не са представени с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6 / 1999г. Съгласуван е с РИОСВ – Благоевград пробовземен отвор, с което е изпълнено предписание дадено при предходна проверка. СПИ са валидни за 2012 и 2013г.

Относно спазване изискванията на Наредбите по чл. 17, ал.1 и ал. 2 от ЗЧАВ- Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.) и Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г.)

На обекта се експлоатират 14 броя климатични сушилни със съдържание на контролирани вещества над 30 кг и 5 броя хладилни инсталации със съдържание на контролирани вещества от 3 до 30 кг. При проверката се представят 17 бр. досиета на системите. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Дружеството е представило в срок годишен отчет за ОРВ И ФПГ, съгласно изискванията на Наредбите.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците и притежава заверени работни листове.

Отпадъците, генерирани от дейността на обекта се съхраняват разделно, на определени за целта места.

В РИОСВ - Благоевград са заверени 11 бр. отчетни книги за генерираните отпадъци по Приложение № 1 на 17.06.2013г. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. Представят се и 11 бр. отчетни книги, водени по Приложение № 3 от отменената Наредба № 9.

Представят се договори с фирми за предаване на съответните отпадъци.

Годишните отчети за отпадъците за 2012г. са изпратени в ИАОС гр. София.

За изпълнение на задълженията по чл.14, ал. 1 и ал.2 от ЗУО дружеството членува в колективна организация „Екобулпак“ АД.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с изпълнение на предписания, дадени при предишна проверка с КП № 18-13 / 31.05.2012г.

При проверката се установи, че предписание № 1 е изпълнено - дружеството е изискало от доставчиците си по химикали актуални информационни листове за безопасност, които со нолични на обекта. Предписание № 2 също е изпълнено – изготвена е оценка по чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на ОХВ и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в четири специално обособени за целта помещения.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да бъдат представени в РИОСВ Благоевград копия от оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл.9 и копия от документите по чл. 4, т. 7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на ОХВ и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.). Срок: 09.07.2013 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

 

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.