Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“КАЛИДА” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

На основание Заповед №227/09.08.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.08.2013 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал, собственост на “Калида” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма“ №50.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена по документи от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и обхваща дейността на дружеството до 01. 04. 2013 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Галваничен цех – 3 броя галванични стационарни вани, 6 броя галванични барабанни вани, 5 броя химични и промивни вани, 1 брой механизирана галванична линия;
  • Пречиствателна станция за очистване на отпадните води от галваничния цех;
  • Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • Складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършването на проверката е съставен Констативен протокол №28 – 09/22.08.2013 г., в който са отразени следните обстоятелства и факти:

- От 01.04.2013 г. сградите и съоръженията намиращи се на посочения адрес по силата на сключен договор за наем се експлоатират от „Калида БГ“ ЕООД, с ЕИК 201766363, като дейността на обекта си остава същата – нанасяне на галванични покрития.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г).

При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Дадените на по–ранен етап предписания са изпълнени.

В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г.) дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград, оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси употребявани на обекта. При направената проверка на достоверността на фактите отразени във формата за документиране на направената оценка се установи, че съхранението на употребяваните на обекта химикали е организирано в четири складови помещения – склад за киселини, склад за основи, склад за соли и склад за цианиди и е в съответствие с изискванията на цитираната наредба и изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.2. Компонент “Води”

До 05.06.2013 г. дружеството е било абонат на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград.

Извършван е собствен мониторинг, съгласно сключения договор за отвеждане на отпадните води. Резултатите от него са представени в РИОСВ – Благоевград. От 05.06.2013 г. приемник на дейността е „Калида БГ“ ЕООД.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“

В галваничния цех са инсталирани съоръжения за отлагане на покрития, подлежащи на контрол, съгласно чл. 43 от Наредба №1/2005 г. Последните собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са извършени от „Калида“ ООД през 2011 г. и са валидни за 2011 г. и за 2012 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена с писмо относно намеренията на „Калида БГ“ ЕООД, която от 01.04.2013 г. извършва дейността на обекта, за намеренията на дружеството за извършване на собствени периодични измервания през месец юли 2013 г.

3.4. Фактор „Отпадъци“

На обекта се извършва дейност по временно съхранение на отпадъци с кодове 110109, 110198, 110207, 120101, 150110*, 200121* на мястото на образуването им. Отпадъците се съхраняват разделно в определени за целта складове, които са обозначени с кода и наименованието на отпадъка, като опасните отпадъци се съхраняват при ограничен достъп.

При проверката беше представена отчетна книга за отпадъците, която се води, съгласно нормативните изисквания.

Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС – София в определения от закона срок.

Отпадъците генерирани на обекта се предават за по нататъшно третиране, съгласно писмен договор на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012 г. ).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

До 01.04.2013 г. дейността по нанасяне на галванични покрития, извършвана от „Калида“ ООД на проверявания обект е била в съответствие с екологичното законодателство.

Извършена е и извънредна проверка на „Калида БГ“ ЕООД, която от 01.04.2013 г. към датата на настоящата проверка извършва аналогична дейност на проверявания обект. Съставен е констативен протокол № 29-09/22.08.2013 г., в който е отразено, че дружеството извършва тази дейност в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.