Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ЗПП” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЗПП” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 243/26.08.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.09.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за печатни платки”, собственост на “ЗПП”АД, гр. Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, бул. „Димитър Солунски“ №9. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При извършването на проверката е съставен Констативен протокол №31 - 09/04.09.2013 г., в който са отразени следните обстоятелства и факти:

  • от началото на месец декември 2011г. обектът не работи;
  • целият персонал с изключение на изпълнителния директор и пазача е освободен;
  • линията за метализация е демонтирана и продадена. Ваните за отлагане на покрития са празни. В тях няма разтвори. На обекта не се съхраняват опасни химични вещества и смеси. Машините за почистване, експониране и за ситопечат също са продадени. Продаден е и ламинатора;
  • преустановени са всички дейности попадащи в обхвата на приложение №1 от ЗОПАЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл. изм. ДВ, бр. 53/2012 г.).