Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ЕКСТРАКТФАРМА” ЕООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЕКСТРАКТФАРМА” ЕООД - гр. София

На основание Заповед № 265/30.08.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.09.2013 г., е извършена проверка на място на обект “Цех за билкови екстракти”,  находящ се в с. Баня, общ. Разлог.

Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на билкови екстракти. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • инсталация за билкови екстракти;
  • котелно;
  • складове за суровини, материали и химични вещества и смеси;
  • помещение за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на  извършването на  текущия контрол върху качеството на  компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 53-10 / 19.09.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „ Води“

На обекта се извършва спиртно - водна екстракция на билки. Вода се ползва от водопроводната мрежа на с. Баня за питейно-битови и технологични нужди.

Отпадъчните води, които се формират са в минимални количества, основно битови и се отвеждат в съществуваща канализация. Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД - Благоевград.

По време на проверката е представена служебна бележка от „В и К“ и ситуация на площадковата канализация. Договор с оператора на канализационната мрежа ще бъде представен допълнително в РИОСВ Благоевград.

Обектът е въведен в експлоатация, има издадено удостоверение от община Разлог.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Основна дейност на дружеството – екстракция на билки(сухи растения и части от тях). Екстрактите се получават в статична екстракция с екстрагент вода-етилов алкохол в оборотен цикъл.

Екстрактите се използват като активни компоненти за хранително-вкусовата  промишленост (производство на хранителни добавки).

1. Организирани източници от горивни процеси

За технологични нужди топлоносител се получава от 2 бр. котли (нафтови) с топлинна мощност 85 kW всеки. Димните газове се изпускат  посредством общо изпускащо устройство – комин. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/ 2005 г.).

2.  Организирани източници от производствена дейност – няма.

Процесът  на екстракция, с вода-етилов алкохол,  не попада в Приложение №1 към чл. 2 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.) към определените категории дейности  с употреба на разтворители т. 7. „Производство на фармацевтични продукти“  и т. 11. „Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла“.

През 2012 г. за екстрахиране са употребени около 2 тона етилов алкохол.

3. На обекта не са инсталирани стационарни хладилни/климатични инсталации.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

Дружеството произвежда натурални екстракти (течни) с различно съдържание на сухо вещество и сухи.  Технологичният процес, при който се получават екстрактите е екстракция  и концентриране. Основен екстрагент при билковата екстракция е смес на етанол-вода в различно  съотношение от 30-70о.

Полученият екстракт се концентрира и изсушава.

За технологични нужди се използва етанол и дизелово гориво. За приготвяне на готови смеси (хранителни добавки различни видове), дружеството добавя различни химични субстанции.

При проверката не се представят информационни листове за безопасност за спирт, дизелово гориво и химичните субстанции.

Склада за съхранение на химичните субстанции е с ограничен достъп, осигурена аспирация, антибактериален под. Има определен отговорник за съхранението им.

Етиловият алкохол се съхранява в цистерна от 1 м3 в помещение, в което  се приготвят и разтвори на етанол. Дизеловото гориво се съхранява в метална  цистерна в парокотелното помещение.

Дадено е предписание на основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).

3.4 Фактор “Отпадъци”

Дружеството работи на ишлеме за български фирми, като всички суровини и материали се доставят от тях. Във връзка с това дружеството няма задължение по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (ДВ, бр. 53/ 2012 г.), за заплащане на продуктова такса опаковки.

От производствената дейност дружеството генерира следните отпадъци: излезли от употреба флуоресцентни лампи, отпадъчно масло от котелното, екстрахирани билки, бракувани партиди неизползвани материали.

До момента дружеството не е извършило в РИОСВ-Благоевград процедурата по чл. 7 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.), за генерираните отпадъци от дейността.

Дадено е предписание на основание чл.119 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.) за класификация на генерираните отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл.26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :

4.1. Да се изискат ИЛБ за всички хим. Вещества,  които се употребяват от дружството. Да се попълни инвентарен списък на същите, който да се представи в РИОСВ Благоевград. Срок: 01.11.2013 г.; Отг.: Управител.

На основание чл.119 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.):

4.2. Да се извърши  в РИОСВ - Благоевград класифициране на генерираните от „Екстрактфарма“ ЕООД отпадъци, съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба №3 ( ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок: 18.10.2013 г.; Отг.: Управител.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.