Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ЕКОИНЖЕНЕРИТГ - РМ” ЕООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЕКОИНЖЕНЕРИТГ - РМ” ЕООД, гр. София

На основание Заповед №198/23.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.08.2013 г., е извършена проверка на място на обект - завод „Звезда“, собственост на “Екоинженеринг - РМ” ЕООД, находящ се в с.Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград.

Проверката е комплексна, извършва се за първи път и е във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на обекта е регенерационна очистка на йонообменни смоли използвани за очистка на замърсени с уран руднични води. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли използвани за очистка на замърсени с уран руднични води, където очистката се извършва чрез процеси на регенерация и екстракция в линията се извършва възстановяване на сорбционната способност на смолите. Набогатените смоли пристигат на обекта от пречиствателни инсталации (ИСОЗУРВ) разположени на територията на страната;
  • Пречиствателна станция за очистване на дрениращи води от хвостохранилището;
  • Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр. 10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012г. ).

При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност част, от които не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011 г.) дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград, оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси употребявани на обекта. При направената проверка на достоверността на фактите отразени във формата за документиране на направената оценка се установи, че е настъпила промяна в организацията на съхранението на употребяваните на обекта химикали, която налага актуализация на оценката.

Дадени са предписания на основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.).

3.2 Компонент “Води”

При проверката се установи, че дружеството изпълнява задълженията си заложени в разрешителното за заустване на отпадни води №143720012/10.08.2008 г., за което има издадено решение №ПО–01–104/11.07.2013 г. от БДЗБР – Благоевград. Извършва се собствен мониторинг, като резултатите от него се изпращат редовно в РИОСВ – Благоевград. Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения. За 2012 г. е представен доклад за извършвания мониторинг и изпълнение на условията в Разрешителното за ползване на воден обект – Вълчо дере, поречие Места.

За 2013 г. е извършен собствен мониторинг и резултатите от него са представени в РИОСВ – Благоевград. Във връзка с решението за продължаване на срока на действие на разрешителното за заустване на отпадни води се подготвя за внасяне в БДЗБР актуализиран план за собствен мониторинг, съгласно чл. 7 от Наредба №1 за мониторинг на водите ( ДВ, бр. 34/2011 г. ).

Установи се, че ПСОВ се поддържа в много добро състояние. При проверката беше взета проба от отпадъчни води на изхода на ПСОВ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На основание чл. 26 ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) :

  1. Да се изискат от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 - CLP. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 09.09.2013 г.; Отг.: Управителя.
  2. Да бъде актуализирана оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. ). Копие от нея да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 09.09.2013 г.; Отг.:Управителя.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.