Съдържание

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ДИНАМО” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ДИНАМО” АД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №86/11.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.04.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Динамо” АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • хале за ремонт на автомобилния парк;
  • места и складове за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – транспорт на пътници.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Дружеството е подало справка (инвентаризационен списък) на химичните вещества и смеси употребени от „Динамо“ АД, гр. Гоце Делчев през календарната 2012 год.

При проверката се установи, че от м. август 2012 год. дружеството е преустановило дейностите по смяна на масла на превозните средства. Представят се договори с външни фирми, които извършват тази услуга. На място от дружеството се извършва само доливане с антифриз, като за същия притежава информационен лист за безопасност.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове по реда на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) за отпадъци с кодове: 13 02 08, 13 05 03, 15 02 02, 16 01 03, 16 01 07, 16 06 01 и 20 01 21. При проверката се установи, че има обособени места и складове за съхраняване на отпадъците, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците.

На обекта има 2 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 год. са подадени към ИАОС в законоустановения срок.

За предаване на генерираните отпадъци се представят договори с лица, които имат изискващите се по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2008 год.) документи, като за опасните отпадъци са оформяни транспортни карти.

Поради намаления обем на работа и на автомобилния парк, дружеството има сключен договор за обслужване на автобусите със специализирани фирми. В резултат на това дружеството не генерира отпадъци с кодове 13 02 08, 13 05 03, 16 01 03, 16 01 07.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.