Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ДИМАР ШУС” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ДИМАР ШУС” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №87/11.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.04.2013 год. беше извършена проверка на място на обект експлоатиран от “Димар шус” ООД, находящ се в с. Брезница, сградата на бивш килимарски цех. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверката не се осъществи, поради това, че обектът не работи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства.

При позвъняване на служебния телефон посочен във фирменото досие на дружеството, отпечатано с АПИС 7, се осъществи контакт и се проведе разговор с един от управителите на дружеството – Димитрия Герова. От разговора стана ясно, че дружеството не извършва дейност на обекта от м. май 2012 год., като в момента дейността е преместена в с. Любча, което е в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян.