Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Диманков“ ЕООД - с.Струмяни

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Диманков“ ЕООД, с.Струмяни, общ.Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 83 / 11.04.2013г. на директора на РИОСВ Благоевград, се извърши проверка на място и по документи.

1.Цел на проверката. 

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на скални материали ;
  • замърсени и / или нарушени терени;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • площадкова канализация за отпадъчни води, точка на заустване.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения. 

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Даденото предписание с Констативен протокол № 21-03 / 16.05.2012г. за освобождаване на заетите площи край полски път с материали и отпадъци от производството е изпълнено частично. Изнесени са материалите с по малки размери, останали са едрогабаритните. За същото нарушение през 2012г. е наложена имуществена санкция на дружеството по реда на Закона за почвите.

Не е завършена процедурата за промяна на предназначението на част от земите с площ около 2.5 дка за разширение на производствената площадка.

3.2 Компонент “Води” 

Проверката е във връзка с контрол по изпълнение на условията от издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120056 / 31.07.2012г.

В РИОСВ Благоевград са представени 2 броя Протоколи от изпитване с резултати от извършван собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за 2012г. Резултатите показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно разрешителното за заустване.

С вх. № 1136/26.03.2013г. е внесен в РИОСВ Благоевград Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително, за 2012г. съгласно чл. 148 ал.1 т.12 от Закона за водите.

По време на проверката е извършено контролно пробовземане на  отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение , преди заустване в р. Злинска за физикохимичен анализ.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се освободят окончателно площите край полския път от материали и отпадъци от производството и писмено уведоми РИОСВ Благоевград. Срок – 18.07.2013г. Отговорник-управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.