Съдържание

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ДИВА” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ДИВА” ООД - гр. Петрич

На основание заповед №101/22.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.05.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Дива” ООД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места“ № 18. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех за производство на интериорни врати и мебели;
 • лакозаливна;
 • котел;
 • места за съхраняване на образуваните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси – За отопление на производствения цех се използва 1 бр. котел, с топлинна мощност 120 кW, изгарящ дървени трици, които отпадат от производствения процес.Котелът не подлежи на контрол чрез измерване по Наредба №1/2005 г.

Организиране източници на емисии от производствена дейност – лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. С вх. № 1284/01.04.2013 г. е представена в РИОСВ – Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2012 г.Съгласно представената информация не се превишава праговата стойност. и не подлежи на контрол чрез изготвяне на ПУР. Лакозаливната инсталация е съоръжена с филтърна система за пречистване на отпадъчните газове от ЛОС преди окончателното им изпускане в атмосферния въздух.

Във връзка с чл.30 „л“ от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за производство на обувки, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

За отопление  на хале се използва 1 бр. климатична система, със съдържание на охлаждаш агент R22 – 4,2 кг. До момента не се води „Досие на системата“, съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по приложение на Регламент (ЕО)№1005/2009 г..

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.). В своята дейност дружеството употребява лакове, байцове, разтворители и катализатори, които са класифицирани като опасни, съгласно ЗЗВВХВС. За тях дружеството притежава ИЛБ, които не са актуални. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в работното помещение, като тяхното съхранение не е организирано, съгласно изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ и съгласно изискванията на  Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 030105, 080117, 150101, 150102, 150202, 150110 и 200121, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност по Наредба № 9 (ДВ, бр.95/2004 год.). Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.

За отпадъците, подлежащи на депониране до момента не е извършено основно  охарактеризиране.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъде обособено помещение за съхранение на употребените на обекта химикали, което да бъде в съответствие с изискванията на от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). За изпълнението на това предписание да се уведоми писмено РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, като бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 на REACH и изискванията на CLP – Регламенти. Копия от тях да се представят в РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да бъде изготвена документацията по чл.4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Копие от същите да се изпратят в РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.).Срок: 15.06.2013 г.
 • Да се представят необходимите документи по чл.78, ал.3 от ЗУО.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да се въведе и води „Досие на системата“, съгласно приложение № 1 от Наредбата за установяване на мерки  по прилагане на регламент (ЕО)/№ 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой, в което да се отразяват проверката за течове.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да се представи копие от документи за правоспособност на лицето, извършващо проверки по течове.Срок: 15.06.2013 г. 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.