Съдържание

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ДЖАМПИ” ООД - гр. Хаджидимово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "ДЖАМПИ" ООД - гр. Хаджидимово

На основание Заповед № 292/03.10.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.10.2013 год. беше извършена проверка на място на обект "ДЖАМПИ" ООД, находящ се в гр. Хаджидимово, ул. "Македония" № 54. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и съставен КП № 100-24/22.10.2013 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Производствен";
  • Котелно помещение;
  • Склад за суровини, материали, химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси – котелно помещение, в което е инсталиран един водогреен котел, предназначен да изгаря твърдо гориво – дърва и въглища, с топлинна мощност 186 kW, и не подлежащ на контрол чрез измервания, съгласно Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.) Котелът захранва с топлоносител инсталация с отоплителни тела – вентилаторни конвектори. За осигуряване на необходимата температура в помещенията са изградени вентилационни инсталации.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност – на обекта не се извършва конфекциониране на обувки. „Джампи" ООД отдава на други фирми материали (кожи и лепила) за ушиване на саи. Последните се връщат в дружеството, където на специални машини се оформя бомбето и форта на обувката, след което се ушиват табаните. Готовите саи се връщат в Италия, където става леенето на ходилото.
Съгласно чл. 20 от Наредба №7/2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.) дружеството има задължение в срок до 31 март на текущата година да предоставя информация за предходната календарна година за количеството изразходвани органични разтворители.

3.2. Компонент „Води"
Дружеството е абонат на „В и К" ЕООД, гр. Благоевград. Представят се договор за присъединяване към „В и К" мрежата на гр. Хаджидимово и фактури за ползвано водно количество за м. 07, 08 и 09.2013 г. ~ 43 куб.м/месечно.
Вода се ползва за питейно-битови нужди. Производствената дейност не е свързана с ползване на вода.
Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка са битови и се заустват в градска канализация, съгласно изискванията на „В и К" оператора. Представен е проект – част „В и К" заедно със ситуация на площадковата канализация.
Обекта е въведен в експлоатация от 2011 год. Към момента на проверката има 30 работника. Котелното на площадката няма връзка с площадковата канализация, както и другите складови помещения.

3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Дружеството работи на ишлеме, като ишлемодателя доставя необходимите за дейността лепила и други химични смеси, които са с опасни свойства. По-голямата част от тях се предоставят за залепване на саи на трети фирми, явяващи се като подизпълнители. „Джампи" ООД е потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) №1907/200 г. – REACH.
На площадката на дружеството няма изграден склад за съхранение на опасни химични смеси. Същите се съхраняват в общо складово помещение.

3.4. Фактор "Отпадъци"
Дружеството извършва дейност в един цех, като изделията се довеждат до полуготов вид – без подметката и така се връщат на ишлемодателя. Не е извършена класификация на генерираните от производствената дейност отпадъци съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.). Не се извършва разделно събиране на отпадъците и не се води отчетност за същите по Наредба №2 (ДВ, бр. 10/2013 г.) на МОСВ.
До момента на проверката дружеството не е начислявало и внасяло дължимата продуктова такса за пуснатата на пазара опакована стока към ПУДООС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор "Опасни химични вещества":
1. Да се организира складово помещение, в което да бъдат съхранявани всички опасни химични смеси. Срок: 30.12.2013 г., Отг.: Управител

2. Да се изготви документирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно утвърден формат със заповед №РД-288 от 03.04.2012 год. на министъра на околната среда и водите. Оценката е във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от оценката да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.01.2014 г., Отг.: Управител

3. Да се представи справка за предоставените количества на „Джампи" ООД опасни химични вещества от италианския партньор за календарната 2013 г. Срок: 30.03.2014 г., Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци":
1. Да се извърши класификация по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 в РИОСВ-Благоевград за генерираните от дейността на „Джампи" ООД отпадъци. Срок: 22.11.2013 г., Отг.: Управител

2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград следните документи:

  • Декларация за пуснатите на пазара опаковки в кг за периода от започване на дейността до 31.12.2012 год.
  • Вътрешнофирмена спецификация по приложение №12 и месечни справки-декларации по приложение №13 на Наредбата (ДВ, бр. 53/2008 г.) за 2013 г. за периода от 01.01.2013 г. до 31.10.2013 г.
  • Копия от платежни документи за внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки за пуснатите на пазара опакована стока. Срок: 22.11.2013 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.