Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ВЛК ПЛАСТ” ЕООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ВЛК ПЛАСТ” ЕООД - гр. Сандански

На основание заповед №90/12.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.04.2013 год. беше извършена проверка на място на обект Хале за производство на пластмасови опаковки и изделия експлоатирана от “ВЛК пласт” ЕООД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона „Соколовец“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • екструдери – 5 бр.;
  • мелница за раздробяване на отпадъчен материал;
  • машина за ситопечат;
  • места и складове за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на полиетиленови торби и чували

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Екструдерите са с водно охлаждане, не се използва охлаждащ агент.

При проверката не се представя информация относно състава на мастилото за ситопечат, както и за изразходваните количества.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.).

За употребяваните на обекта химикали (полиетиленов гранулат и мастила) дружеството не притежава информационни листове за безопасност.

Полиетиленът (гранулат) и мастилата се съхраняват в производственото помещение.

3.3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-188-0 от 14.11.2012 год. за третиране на отпадъци с код 07 02 13 и 15 01 02, издаден от Директора на РИОСВ-Благоевград. Разрешените дейности са R12 за горецитираните отпадъци и R13 само за отпадък с код 15 01 02.

За генерираните от дейността на дружеството отпадъци има заверени работни листове по реда на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). При проверката се установи, че има обособени места за съхраняване на отпадъците, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците. За опасните отпадъци е осигурен склад с ограничен достъп.

На обекта има 3 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 год. са подадени към ИАОС в законоустановения срок.

За предаване на генерираните отпадъци се представят договори с лица, които имат изискващите се по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2008 год.) документи.

От екструдерите се отделят замърсени филтри, за които не е извършена процедурата по чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 год.) в РИОСВ-Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация за състава на използваното мастило.Срок: 15.06.2013 г.
  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални ИЛБ за тях, като копия бъдат изпратени и в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.06.2013 г.
  • Да бъде обособено помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали, което да отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За изпълнението на това предписание РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15.06.2013 г.
  • Да се извърши класификация на всички отпадъци, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 год.). Срок: 15.06.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.