Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград"

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”

На основание заповед № 41/25.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.03.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”. Проверката е извършена във връзка с изпълнението на условията в решениe по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в решение по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите във фаза “По време на експлоатацията” и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Проверени са 2 условия от решението по ОВОС, а именно:

ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.

ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 52-12/2001 г. 

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и смеси и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с последни изменения) и във връзка с КП № 03-05/18.07.2012 г. и дадените с него предписания по «Опасни химични вещества и Управление на риска»

При проверката се установи, че употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособени за целта помещения. За тях дружеството не притежава актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH и изискванията на CLP – Регламента. Поради липса на актуални информационни листове за безопасност, такива не са изпратени в РИОСВ-Благоевград в срока поставен с протокол № 03-05/18.07.2012 г., с което предписание № 1 от този протокол не е изпълнено.

При проверката във връзка с изпълнение на предписание № 2 от по-горе цитирания протокол, беше представена чернова на оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, от която не става ясно:

  • за кой от всичките обекти, на които „ВиК“ ЕООД е оператор се отнася оценката;
  • кое е юридическото лице изготвило оценката;
  • какъв е статута на лицата подписали и утвърдили оценката.

Въпреки предоставената чернова на цитираната оценка предписание № 2 не се счита за изпълнено.

3.3 Фактор „Отпадъци“

За образуваните от дейността на обекта отпадъци е извършена класификация на същите съгласно изискванията на Наредба № 3 (ДВ. бр. 23/2012 г.), както следва 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 10, 19 08 11, 20 03 01, 15 01 10 и 20 01 21.

Към момента отпадък с код 19 08 05 се съхранява на площадката, на открито като не е предаван за последващо третиране от м. август 2012 г. Представен е писмен договор с „Екопроект - Л“ ООД, гр. Айтос.

Отпадъците с кодове 19 08 01 и 19 08 02 се събират разделно в контейнери и се предават за транспортиране и депониране на „Биострой“ ЕООД въз основа на писмен договор.

Отпадък с код 20 03 01 се транспортира от „Биострой“ ЕООД.

Към момента не са образувани отпадъци с кодове 19 08 11, 19 08 09, 20 01 21.

На обекта има 3 бр. отчетни книги за образуваните отпадъци по приложение № 3 от Наредба № 9 (ДВ. бр. 96/2004 г. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

За констатираното несъотвествие на обекта с изискванията на екологичното законодателство в РИОСВ-Благоевград с вх. № ЕП-87/06.03.2013 г. от страна на „ВиК“ ЕООД е внесена обяснителна записка, относно предприетите мерки за констатираните документални нередности в срок до 14 дни от дата на внасяне на същото в РИОСВ-Благоевград.