Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград -

обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог. Алтернатива І.”

 

На основание заповед № 239/15.08.2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 11.09.2013 г. е извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Разлог. Алтернатива І”.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в решение по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ - Благоевград във фаза “По време на експлоатацията” и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са 6 бр. условия от решението по ОВОС № 1/2003 г., а именно:

ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.).

ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).

ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.

ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 1/2003 г.

Проверката бе извършена на място и по документи. Община Разлог е предоставила на «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград ПСОВ, гр. Разлог за поддържане, експлоатация и управление.

От «ВиК» ЕООД се изпълняват изискванията на разрешителното за заустване на отпадъчни води. Данните от собствения мониторинг за пункт 2 се представят ежемесечно в РИОСВ-Благоевград.

При проверката са представени 8 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ. бр. 10/2013 г.), заверени от РИОСВ-Благоевград на 31.07.2013 г. Отчетните книги се водят съгласно изискванията. Обособено е помещение с ограничен достъп за съхраняване на излезли от употреба луминесцентни лампи. Сключени са договори с фирми за предаване на отпадъците.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.). Даденото с КП № 05-05/18.09.2012 г. предписание е изпълнено. Изготвена е документирана оценка на безопасно съхранение на химични вещества и смеси.

При проверката се констатира, че в момента няма налична белина (натриев хипохлорид). Съхранява се само флокулант.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 12-05/11.09.2013 г. При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС, както и нарушения на екологичното законодателство.

Последващ контрол не е необходим.