Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич

На основание Заповед № 22 / 08.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.02.2013 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

 • горивни инсталации / 4 броя електроцентрали, 3 бр.котелни централи/
 • складове за съхранение на химични вещества и препарати;
 • площадки за временно съхраняване на отпадъци;
 • ремонтни работилници 2 бр.,
 • депо за растителни отпадъци;
 • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
 • площадкова канализация за отпадъчни води;

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Земи и почви”.

От извършен оглед на депото за растителни отпадъци и съседни на оранжериите земеделски земи се установи следното:

 • наличие на минимални количества растителни отпадъци извън депото;
 • не са депонирани нови количества хумус извън производствената площадка;
 • не е извършена докрай рекултивацията на земи върху които е депониран  хумус от обекта в предишни години на площ до 10 дка.

3.2  Компонент “Води”

Изпълнява се предписанието на РИОСВ Благоевград за извършване на мониторинг на заустваните отпадъчни води в отводнителния ;канал.Представени са в РИОСВ Благоевград, протоколи от лабораторно изпитване за 2012г. Видно от резултатите от изпитването, преустановено е нарушаването на нормите за II категория водоприемник по показатели “нефтопродукти“, „ортофосфати“, „нитритен азот“. Единствено има превишение по показател „нитратен азот“-16 мг / дм3 при норма 10 мг/дм3.

Наложената санкция от 2007г. е актуална и към деня на проверката. Водена е кореспонденция с РИОСВ Благоевград, за намаляване размера на санкцията, поради преустановяване на наднорменото замърсяване по показател „нефтопродукти“.

Относно узаконяване на заустването на отпадъчните води от обекта-няма промяна на обстоятелствата от предишната проверка. Все още не е узаконено водовземането от подземни води.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира горивни инсталации с обща топлинна мощност 47.5 МW , както следва:

 • 4 бр. ТЕЦ, всеки с по два броя когенератора-8 бр. х 2 МW=16  МW;
 • 3 бр. котелни централи с 9 бр. водогрейни котли тип „Bruna“, с топлинна мощност от 3.5 МW на всеки по отделно-31.5 МW.

Към деня на проверката дружеството ползва 5 бр. когенератора, три бр. са в ремонт.

Водогрейните котли не работят /в деня на проверката/. Водят се дневници отчитащи работният режим на котлите в часове.

Водогреен котел № 1 в КЦ № 5 е запечатен в изпълнение на заповед на директора на РИОСВ Благоевград през 2011г. Не се установи нарушение на пломбите.

Спазват се изискванията за „периодичност“ за провеждане на собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от ТЕЦ и котелните централи. През 2012г. е представен в РИОСВ Благоевград, доклад за извършени СПИ на емисиите на вредни вещества от котел тип „Bruna“ /котел № 3 към ПКЦ №1/, валидни за 2012 и 2013г. Няма превишение на нормите.

Дружеството притежава Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-А1/ 2013 актуализирано.

Горивните инсталации в котелни централи с №№ 2,3, 6, 7 и 8 на територията на оранжериите са отдадени под наем, съгласно договори за наем.

3.4 Фактор “Отпадъци”

Към деня на проверката, дружеството притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци с кодове-02 03 99, 13 02 06, 13 02 08, и 20 03 01-смесен битов отпадък. За отпадък с код 20 03 01 се представя договор с „Тео Морис България“ ЕООД гр.Петрич, сключен през 2011г. за извозване на смесен битов отпадък и поставяне на 10 бр.контейнери.

Дружеството притежава заверени работни листове по реда на Наредба № 3 / ДВ бр.23/ 2012г./ за отпадъци с кодове-02 01 03, 02 01 04, 02 03 99, 12 0101, 13 02 06, 13 02 08, 15 01 01, 15 02 02, 16 01 03, 16 01 07, 16 01 17, 16 01 99, 16 06 01, 19 12 02, 19 12 09, и 20 03 01. Същите се съхраняват на мястото на образуване, като са обособени места за съхранение.

Представят се 17 бр. отчетни книги за образуваните производствени отпадъци по Приложение № 3 от наредба № 9 / ДВ бр.95 от 2004г./Същите се водят редовно. Отпадъците се предават въз основа на писмени договори на „Феникс Дупница“ ООД, „Промишлени системи“ ООД, „Ники метал“ ООД.

По настоящем дружеството има затруднение с отпадък 02 03 99-съхранява се на обекта.

3.5 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000г. изм.ДВ бр.63 от 2010г./и във връзка с Констативен протокол № 23-09 / 12.09.2012г. Установи се изпълнение на предписанието дадено с цитирания по горе констативен протокол. За всеки един от складовете за съхранение на ОХВ и смеси / три на брой /са изготвени оценки за безопасност на съхранението на ОХВ и смеси. Копия от тях са изпратени в РИОСВ Благоевград. И за трите склада се констатира, че има съответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси, отбелязани в чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси / ДВ бр.43 от 2011г./

Извърши се проверка на съответствието на складовете за съхранение на ОХВ и смеси с условията на съхранение на ОХВ и смеси посочени в съответните информационни листове за безопасност.

На място /складовете/ бе проверена и потвърдена информацията за съответствие посочена в Таблица 5 на всяка една оценка.

Също се констатира, че постоянното съхранение на азотна киселина продължава да се извършва в специално обособен за тази цел работен склад, в съдове с вместимост 1 м3 и в туби по 20 и 25 л. Този склад изпълнява общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси посочени в чл.6 от по горе цитираната наредба и условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.

По време на проверката се представи инструкцията по чл.4 т.11от Наредбата посочена по горе. С това дружеството е изпълнило плана за коригиращи действия, отбелязан в Таблица 10 от оценките за безопасност.

За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава актуални ИЛБ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Компонент “Земи и почви”

 • Да се освободят от растителни отпадъци земите край депото за растителни отпадъци. Срок-14 дни, отговорник-управителя.
 • Да се рекултивират земите върху които са депонирани количества хумус в предишни години. Срок-2 месеца, отговорник-управителя.
 • Писмено да се уведоми РИОСВ Благоевград за изпълнение на горе посочените предписания. Срок-2 месеца, отговорник-управителя.

Компонент “Води”

 • Да се извършва мониторинг на заустваните отпадъчни води в отводнителния канал по показатели- pH, НРВ, ХПК, NH4+, NO3-, NO2-,PO4-и нефтопродукти, с честота на пробовземане два пъти годишно. Протоколите от изпитване да се представят в РИОСВ Благоевград в двуседмичен срок, от получаването им от лабораторията.Срок –постоянен, отговорник-управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.