Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БУМАР”АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с.Илинденци, община Струмяни, собственост на “БУМАР”АД - гр. Сандански

На основание Заповед № 118/16.05.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.05.2013 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • инсталация за производство на мраморно брашно;
  • инсталация за рязане на скални блокове;
  • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения:

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Няма промяна в състоянието на земите в близост до производствената площадка и край отвеждащият канал за отпадъчни производствени води. В резултат на по добро пречистване на водите посредством флокулант и оборотно ползване на част от тях, няма натрупване на шлам по протежение на канала. Увеличена е площта на производствената площадка с близо 4 дка, като общата площ е около 25 дка. Отпадъците от мрамор / около 90 % / се преработват в мраморно брашно, останалата част се извозва и депонира на депото в местност „Пушовец“. Не се констатират нарушени и / или замърсени терени от дейността на обекта.

3.2. Компонент “Води”

Проверката е във връзка с контрол на изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043 / 25.02.2010 г. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като пробовземането е на шест месеца. Представени са протоколи за 2012г. / два броя/ от които е видно, че няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в цитираното разрешително за заустване на отпадъчни води. За 2013 г. все още не е извършван собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води от обекта.

Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние. Около 80 % от отпадъчните води се ползват в оборотен цикъл.

С вх. № 1235 / 29.03.2013г. е внесен в РИОСВ Благоевград доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води за 2012г.

Взета е контролна проба отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение преди заустване в отводнителния канал, за емисионен контрол.

3.3.  Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух от производствени процеси – на площадката е разположена 1 бр. инсталация за производство на микро продукти /мраморно брашно/ от отпадъчни парчета мрамор.Съоръжена е с пречиствателно съоръжение - ръкавен филтър и 1 брой изпускащо устройство- въздуховод. Последните собствени периодични измервания са проведени през 2011 г. При проверката са извършени контролни измервания на емисиите на прах, съгл. чл. 11 от Наредба № 1 от 2005г. / обн. ДВ бр.64 от 2005г./ изпускани в атмосферния въздух, съгласно утвърдения от МОСВ годишен график.

Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух -машина за рязане на мраморни блокове –Диамантина 2 500, която е оградена със стена, с цел недопускане на неорганизирани емисии.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Резултатите от извършената проверка на място и по документи показват, че няма отклонение спрямо изискванията на екологичното законодателство.