Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БРАВО” АД – с. Коларово

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “БРАВО” АД – с. Коларово 

На основание заповед № 18/04.02.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.02.2013 г. беше извършена проверка на място на обект “БРАВО” АД, находящ се в с. Коларово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на обувки включваща:

 • шивашки цех;
 • кроялен цех;
 • конфекционен цех;
 • пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
 • парокотелна централа (ПКЦ).
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”.

Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията поставени в издаденото разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г.

Констатира се:

 1. Сигнализиран е пункта за собствен мониторинг, като  е осигурен безопасен  достъп до пробовземната точка.
 2. Изготвен е и съгласуван  план за собствен мониторинг, включващ показателите за контрол посочени в разрешителното.
 3. Поради неритмичен режим на работа през 2012 г. не е подсигурен договор с акредитирана лаборатория за изследване на заустваните отпадъчни води  съгласно схемата за собствен мониторинг.
 4. Локалното пречиствателна съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)- четирикамерен утаител  е в техническа изправност и се подържа в добро експлоатационно състояние. Към момента на проверката съоръжението е с незапълнен обем и няма заустване на битово-фекални отпадъчни  води в р. Луда река.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

І. Организирани източници от горивни процеси.

За отопление са монтирани колонни климатици, като ПКЦ с 2 броя котли вече не се използва. За настъпилите промени писмено са уведомени РИОСВ- Благоевград  и РО“ ИДТН“. Към момента дружеството не подлежи на контрол съгласно изискванията на  Наредба №1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.).

ІІ. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Съгласно изискванията на Наредбата, дружеството има задължение в срок до 31.03.2013г. да  декларира консумация на органични разтворители за дейността „Производство на обувки“.

ІІІ. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г.).

Дружеството експлоатира 2 броя фризери за охлаждане на готовите обувки, със съдържание на охлаждащ агент R404 А по 4 кг. Представят се досиета  на системите  съгласно изискванията.  През месец декември 2012 г. са монтирани 11 бр. климатици с R 410 А по 4,2 кг. Към момента за тях не са въведени „досиета на системите“.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-10-220-0 / 09.11.2009 г. със срок на действие 30.09.2014 г. Проведена е процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като за всички генерирани отпадъци има заверени работни листове. Дейностите, които дружеството извършва с отпадъци са временно съхраняване и транспортиране. Транспортирането се извършва  със  собствени коли, които от своя страна са поддържат с специализирани сервизи.

Всички отпадъци се съхраняват разделно по вид, на места обозначени с кода на съотвения отпадък.

Представят се писмени договори с фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране.

На обекта се представя една отчетна книга за отпадъците, която се води съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Същата наредба е вече отменена с влизане в сила на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци ( ДВ бр. 10 / 2013г.) .

До момента дружеството не е извършило основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP и Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, както и във връзка с предписания поставени на по-ранен етап.

На обекта са налични Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните опасни химични вещества (ОХВ) и смеси, които  са актуални.

При проверката се установи, че поставените предписания са изпълнени.

Складът за съхранение на употребяваните на обекта химикали съответства на общите изисквания съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества  и смеси.

При направения преглед на оценката на безопасността на съхранение на употребяваните на обекта  ОХВ и смеси се установи, че липсва информацията доказваща съответствие  на условията на съхранение на ОХВ и смеси от съответните ИЛБ с условията на съхранение в съответния склад.

Дружеството съхранява на обекта цялата налична информация, касаеща вида и количествата на употребяваните опасни химични вещества и смеси.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент “Атмосферен въздух”

 • Да бъдат въведени 11бр. досиета на системите за климатични инсталации, в които да се отразяват проверките за херметичност. Срок: 30.04.2013 г.

Относно фактор “Отпадъци”

 • На основание чл.35 от Наредба № 8 да се премине процедурата по основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране. Срок: 29.03.2013 г.

Относно фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

 • Да бъде корегирана оценката на безопасността на съхранение на употребяваните на обекта ОХВ и смеси, като  бъдат отстранени пропуските. За изпълнение на предписанието РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 31.03.2013 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е изп. директор.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.