Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БОНАНА” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БОНАНА” ООД - гр. Петрич

На основание заповед №74/04.04.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.04.2013 год. беше извършена проверка на място на обект Фабрика за производство на мебели експлоатирана от “Бонана” ООД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Марица“ 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • участъци за обработка на дърво и ПДЧ, разположени в сграда №1 и сграда №2;
 • механичен участък;
 • линия за прахово боядисване;
 • инсталации за нанасяне на лакови покрития;
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • котелно помещение;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на мебели от дърво, ПДЧ и метал.

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на  емисии от горивни процеси

За отопление на производствените сгради /3 бр./ се използва котел с мощност 175 кW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).

3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси

 • линия за прахово боядисване на метални изделия - камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане – 3 броя изпускащи устройства;
 • лакозаливна инсталация за нанасяне на байц – 1 брой изпускащо устройство;
 • лакозаливна инсталация за нанасяне на лак, съоръжена с водна завеса – 1 брой изпускащо устройство;
 • линия за UV-лакиране – 2 броя въздуховоди.

Дружеството е извършвало  собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, с което е изпълнено предписание дадено  с КП №18-06/02.05.2012 год. Протоколите от измерванията показват спазване на нормити за допустими емисии (НДЕ). Резултатите от изследванията са валидни за 2012  и 2013 год.

С Вх. №1270/01.04.2013 год. е представена в РИОСВ-Благоевград Декларация за консумацията на органични разтворители за 2012 год, съгласно която не се превишава праговата стойност за консумацията на органични разтворители (ПСКР), регламентирана в Приложение №2, таблица 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 год. (ДВ, бр. 96/2003 год.). Съгласно чл.30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 год.) дружеството има задължение да извърши регистрация в срок до 20.12.2013 год. за инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности (дейност от приложение №1 към Наредба №7/2003 год.).

3.1.2. Относно спазване изискванията чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), участъците за обработка на дърво и ПДЧ в сграда №1 и сграда №2 са обхванати от аспирационна система, като емисиите от прахообразни вещества се отвеждат в 3 бр. бункери, посредством 8 бр. циклони. При проверката е констатирано, че площадките под бункерите се поддържат чисти.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и във връзка с КП №11-09/06.06.2012 год. и дадените с него предписания.

При проверката се установи, че всички употребявани на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта три броя складови помещения, които са организирани в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и  начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/20011г.).

В съответствие с изискванията на същата Наредба дружеството е изготвило оценката по чл. 9 от нея, както и документирането по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от нея. Копия от тези документи са изпратени в РИОСВ-Благоевград

При проверка на съответствието на информацията нанесена в оценката с действителното състояние на съхранението се установи, че има пропуски в таблица 3, таблица 4 и таблица 10 от формата за документиране.

За всички употребявани за обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност.

3.3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове по реда на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) за генерираните от дейността си отпадъци. При проверката се установи, че има обособени места  за съхраняване на отпадъците, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците.

На обекта има 12 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 год. са подадени към ИАОС в законоустановения срок.

За предаване на генерираните отпадъци се представят  договори с лица, които имат изискващите се по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2008 год.) документи, като за опасните отпадъци са оформяни   транспортни карти.

На обекта се извършва временно съхраняване на мястото на образуване и оползотворяване на отпадък с код 03 01 05, за което дружеството не притежава документ по чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 год.).

За периода от 01.08.2011 год. до момента на проверката не е начислило и внесло дължимата по чл. 59 от ЗУО продуктова такса опаковки за внесените/придобити опаковани стоки. Не са изготвяни за периода от 01.01.2011 год. до момента на проверката и изискващите се от Наредба за определяне на реда и размера за разплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци /Наредбата/ (ДВ, бр. 53/2008г.) приложения №№12 и 13.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград  заявление по образец, съгласно чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ , за регистрация на инсталациите за нанасяне на покрития върху дървени повърхности (дейност, попадаща в Приложение №1 към Наредба №7/2003 год. (ДВ, бр. 96/2003 год.). Срок: 20.12.2013 г.
 • Да бъде коригирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, както и документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.Срок: 15.06.2013 г.
 • Да се представи в срок: 15.06.2013 г. в РИОСВ-Благоевград следните документи:

- Заявление за регистрация за дейности с отпадъци по чл. 78, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.);

- вътрешнофирмени спецификации за 2011, 2012 и 2013 година по приложение №12 на Наредбата;

- месечни справки-декларации по приложение №13 на Наредбата за периода от 01.01.2011 год. до 31.05.2013 год.;

- платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2008 год.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.