Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД – гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД гр. Благоевград

На основание заповед № 98/17.04.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.04.2013 г. беше извършена проверка на място на обект „Производствена база“, находящ се в с. Изгрев, общ. Благоевград, експлоатиран от „Благоустройствени строежи“ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената база на дружеството включва:

  • асфалтова база;
  • ТМСИ;
  • бетонов център;
  • авторемонтна работилница;
  • автомивка;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

От началото на 2013г. дружеството не е извършвало производствена дейност на площадката.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”.

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43720015/21.08.2009 г. Формират се два потока промишлени отпадъчни води – първият от ТМСИ и асфалтова база, а вторият от бетонов възел, автомивка и авторемонтна работилница. По-голямо количество от отпадъчните води се ползва в оборотен цикъл. Битово - фекалните отпадъчни води постъпват в изгребна яма.

С вх. № 1258 / 29.03.2013 г. в РИОСВ е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като протоколите се представят в РИОСВ-Благоевград своевременно. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.

Към момента на проверката не се извършва производствено дейност на площадката и няма заустване на отпадъчни води в Айдаровско дере.

3.2.Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта са монтирани 2 броя асфалтосмесителни инсталации – ДС – 158 и Д- 597А (не се ползва).

През 2011 г. са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесител ДС-158. През 2012 г. асфалтосмесителят е работил само 55 часа и е произвел 1929,45 тона асфалтови смеси. Произведените количества са отразени в работния дневник. През 2012 г. дружеството не е провеждало собствени периодични измервания. В момента на проверката асфалтосмесителната инсталация не работи. С вх. № 1510 / 12.04.2013г. РИОСВ Благоевград е уведомена, че считано от 11.04.2013г. дружеството пристъпва към проби и възобновяване дейността на асфалтовата база.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 44/2004г.) и притежава издадено Решение от директора на РИОСВ-Благоевград със срок на действие 29.05.2014г.

Отпадъците , които се генерират на Производствената база се съхраняват в обособени за целта помещения и на открито на площадката, като местата са обозначени със съответния надпис ( код и наименование на отпадъка).

На обекта се представя 1 брой отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ-Благоевград, която е водена редовно. Записите в нея са до м. февруари.

Представят се писмени договори с „Феникс – Дупница“ ООД гр. Дупница и „Биострой“ ЕООД гр. Благоевград. Представя се и разрешение за насочване на земни маси и инертни (строителни) отпадъци към депото за инертни отпадъци. Извършва се транспортиране на някои от отпадъците без необходимия документ по чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За тях дружеството притежава информационни листове за безопасност с изключение на „калциевия хлорид“, който се съхранява на обекта от началото на 2013г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се извършат СПИ на емисиите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация по показатели „прах“, „въглероден оксид“ и „канцерогенни вещества“. Резултатите от измерванията да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда и начина на Наредба № 6/1999 г. Срок: 30.06.2013 г.

 Да се представи в РИОСВ Благоевград заявление съгл. чл. 78, ал.3 за издаване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53 / 2012 г.) Срок: 30.06.2013 г.

Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43 / 2011 г.) да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Същата да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД- 288 / 03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.06.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.