Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БИСТРИЦА“ ООД - гр. Благоевград, обект Кочериново

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "БИСТРИЦА" ООД, гр. Благоевград, обект Кочериново

В изпълнение на Заповед № 319/11.11.2013 г., екип от експерти на РИОСВ Благоевград, извърши проверка на място и по документи на обекта. Съставени са Констативен протокол № 51-03 /12.11.2013 г. и Протокол за проверка № 103-11 /12.11.2013г.
1.Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • инсталация за пресяване, промиване и сепариране на инертни материали;
  • депа за инертни материали-пясъци и чакъли;
  • Концесионна площ за добив на инертни материали „Кочериново";
  • Концесионна площ за добив на инертни материали „Крумово";

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1. Компонент "Земи и почви".
Дейността на обекта за настоящата година е с непостоянен характер, в зависимост от търсеното на пазара.
Добив на баластра се извършва от Концесионна площ „Кочериново". За Концесионна площ „Крумово" се провеждат съгласувателни процедури.
От проверката на място и по документи, не са установени нарушени и замърсени терени в следствие на извършваните дейности на обекта.

3.2 Компонент "Води"

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в Разрешително за заустване № 43120018 /05.06.2008 г. и Решение № ПО-01-127 /11.09.2013 г. за изменение и продължаване на срока на цитираното разрешително.
В деня на извършване на проверката ТМСИ не работи. От началото на 2013 г. на производствената площадка, дейност се е извършвала епизодично. Съгласно представена справка за ползваните месечни водни обеми, респективно зауствани производствени отпадъчни води, производствена дейност от началото на 2013 година до момента на проверката се е осъществявала приблизително 30 работни дни.
За 2013 година дружеството е извършвало собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като протоколите от изпитване са изпращани в РИОСВ Благоевград своевременно. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, определени в цитираното разрешително за заустване. Изпитването е извършвано от акредитирана Изпитвателна лаборатория „Евротест-контрол" ЕАД гр. София, като пробите са предоставяни от възложителя на контрола.
С изх. № МИ-01-65 /28.03.2013 г. на директора на БД ЗБР Благоевград е съгласуван план за собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 /11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат от извършената проверка няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.