Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД - с. Дебрен, общ. Гърмен

Д О К Л А Д

за извършена проверка на производствени площадки на “Билдинг къмпани“ ЕООД, с. Дебрен, общ. Гърмен, област Благоевград

В изпълнение на Заповед № 226 / 09. 08. 2013г. на директора на РИОСВ Благоевград, се извърши планова проверка на място и по документи.

1.Цел на проверката. 

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • площадка край р. Места за първична обработка и съхранение на инертни материали;
  • площадка в с. Дъбница, включваща бетонов възел, помещение за производство на мебели, помещение за ремонт и направа на метални изделия, склад за строителни материали.

3.Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения. 

Съставен е Констативен протокол № 28-03 / 14. 08. 2013 г.

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Площадката на която е организирана дейността по първична обработка на речна баластра чрез пресяване се намира в имот № 000116, в землище на с. Дебрен, с площ 38.8 дка.        Изпълнено е предписанието дадено с Констативен протокол № 45-03/ 08. 10. 2012 г. , за възстановяване на терени в близост до производствената площадка.

Не се констатират замърсени и нарушени земи следствие на извършваната дейност.

Втората площадка с дейности описани по горе е в обособена промишлена зона на с. Дъбница /бивш стопански двор/ в урбанизирана територия. От дейността на обекта не се констатират нарушения и замърсяване на други земи.

3.2 Компонент “Води” 

Обект ТМСИ – водоползването е от река Места. Има издадено разрешително № 41130031 от 06. 08. 2009 г. , със срок на действие 06. 08. 2014 г.,  разрешено водно количество Q- до 5 л / сек. целогодишно.

Отпадъчните производствени води се отвеждат в утаител, няма пряко заустване в р. Места, за което няма издадено разрешително за заустване от Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ Благоевград.

За обект „Бетонов център“ находящ се в с. Дъбница, вода се ползва от водопроводната мрежа.

Отпадъчните води, които се формират са битови, отвеждани в селищната канализация и производствени заустени в утаител.

Обекта е въведен в експлоатация през 2011 г. от община Гърмен.

Ползваната канализация е съществуваща, В и К не я подържа, няма сключен договор.

3.3 Фактор „Отпадъци“

От дейността на площадката в с. Дъбница се образуват следните отпадъци:

  • пластмасови опаковки от склада за строителни материали;
  • утайки от утаителите на бетоновия център;
  • дървесни трици от дърводелския цех;
  • отпадъци от MDF от изработката на врати и мебели;
  • отпадъци от черни метали от ремонтната работилница;
  • пепел от котела.

Отпадъците от трици и MDF се събират на обекта и през зимния сезон се изгарят в котел с мощност 90 кВ. Отпадъците от черни и цветни се предават на вторични суровини, но не се представят документи.

С вх. № 2089 от 29. 05. 2013 г. в РИОСВ Благоевград, е постъпила транспортна карта за предаване на отработено масло – 130205* в количество 1.08 тона. По информация на представителите на дружеството /присъствали на проверката/ маслото на товарните автомобили се сменя на обект от „Никол“ ЕООД гр. Гоце Делчев. Поддържането на автомобилите на дружеството се извършва в автосервизи- „Динамо“ АД, ЕТ „Петър Мингов“ и „Никол“ ЕООД.

За предаването на отработеното масло се представя договор с „Валд-95“ ЕООД гр. София.

Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 53 от 2012 г./ Дружеството членува в „БУЛЕКОПАК“ АД. Удостоверението е валидно до края на 2017 г.

Към датата на извършване на проверката, не е извършена класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци. Не се води отчетност на отпадъците. Няма регистрационен документ за изгаряне на отпадъците от дърводелския цех.

Битовите отпадъци се третират по реда установен за община Гърмен.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да се ограничат с трайни знаци граничните точки на имот № 000116 върху който е организирана пресевната инсталация. Срок: 30. 08. 2013 г. Отговорник- управителя
  • Да се представят в РИОСВ Благоевград, необходимите документи по чл. 7 ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ бр.44 от 2004 г./ Срок – 16. 09. 2013 г. Отговорник- управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.