Съдържание

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БИЕН” ООД, с. Беласица

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БИЕН” ООД - с. Беласица, общ. Петрич

На основание заповед № 38/25.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.03.2013 год. беше извършена проверка на място на обект – цех за производство на обувки, експлоатиран от „Биен” ООД, находящ се в с. Беласица, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

 

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2.  Проверени инсталации и дейности на обекта - не

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения. – При проверката се установи, че дружеството не извършва дейност. По думите на Управителя, дружеството не извършва дейност от края на 2008 г.