Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БЕЛАР АНТИК” ООД, гр. Разлог

 

На основание заповед №166/01.07.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 11.07.2013 год. е извършена проверка на място на обект на “Белар Антик” ООД, находящ се в гр. Разлог на ул. “Баненско шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

2.1. Лакозаливен цех.

2.2. ПКЦ.

2.3. Склад за съхраняване на химични вещества и смеси.

2.4. Складове за съхраняване на отпадъци.

2.5. Дърводелски цех.

2.6. Цех “Опаковки”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

За дейността на дружеството на обект „Мебелна фабрика“, гр. Разлог е издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на  отпадъчните води в р. Изток, №43110017 от 18.02.2013 г. от БДЗБР - Благоевград. Отпадъчните води се формират от санитарните възли на фабриката при около 300 заети лица в производството. Пречистването на водите се извършва в новопостроено пречиствателно съоръжение – двукамерен утаител, съгласно разрешение №19/20.03.2013 год. на общ. Разлог. Извършено е съгласуване на плана за собствен мониторинг с Басейнова дирекция, съгласно писмо изх. №МИ-01.55/20.03.2013 год. Към момента на проверката не се заустват отпадъчни води във водния обект, поради което не се взема проба за изпитване на отпадъчни води.

Поради технически причини не е поставено измервателно устройство. По проект през съоръжението преминава около 2,4 куб. м/дн. За 2012 год. е извършван собствен мониторинг и дружеството е представило на БД и РИОСВ годишен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване. За 2013 год., към момента, е извършен собствен контрол, като резултатите от него са представени в РИОСВ-Благоевград, с протокол от изпитване №2234/26.04.2013 год., вх. №823/10.05.2013 год. Не са установени нарушения на ИЕО.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

3.2.1 Организирани източници на емисии от горивни процеси – ПКЦ с 2 броя котли тип KARA, с топлинна мощност  съответно 900 КW и 1450 КW. Котлите изгарят дървесни отпадъци (трици и дървесни изрезки). При проверката се представят дневници с работните часове на котлите. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са проведени през 2011 год. и са валидни за 2011 и 2012 год.

3.2.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност  - дружеството разполага с 12 броя  камерни съоръжения с 14 броя изпускащи въздуховода за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Камерите са съоръжени с хартиени филтри. В момента се ползват 7 броя камери.

С вх.№312/28.01.2013 год. е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2012 год. – 9,75 тона, с което не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКR). Последните СПИ на емисиите на ЛОС са проведени през 2011 год. и са валидни за 2011 год. и 2012 год.

Дружеството е предприело действия за провеждане на СПИ от акредитирана лаборатория.

На основание чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996г., с изм. и доп.) дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в Приложение №1 от Наредба №7/2003г. (ДВ, бр. 96/2003г., с изм. и доп.), като се подаде заявление в РИОСВ-Благоевград с приложени към него документи, съгласно чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ.

Крайният срок за извършване на регистрацията е 20.12.2013 год.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества”

Направените предписания с КП№6710 от 11.10.2012 год. са изпълнени. В указания срок са внесени в РИОСВ-Благоевград исканата справка и оценка за безопасното съхранение на химичните вещества и смеси.

На място се извърши проверка на склада за съхранение на опасни химични смеси. Склада е под ограничен достъп, има надпис и аспирация. Няма констатирани разливи, няма връзка с канализацията за изтичане при разлив.

Дружеството все още не се е снабдило с актуални информационни листове за безопасност за всички използвани от него опасни химични смеси, въпреки водената кореспонденция.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО, за оползотворяване, транспортиране и временно съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съдове и за тях се води отчетност, съгласно нормативните изисквания. Представят се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и идентификационни документи за предадените опасни отпадъци.

Отпадък с код 10 01 01 се депонира, като за същия не е извършено основно охарактеризиране във връзка с чл. 35а, ал. 1, т. 1 от Наредба №8/2004 год. (ДВ, бр. 83/2004г.)

Дължимата продуктова такса, съгласно изискванията на чл. 36 от ЗУО, за пуснатите на пазара опаковани стоки се заплаща към ПУДООС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград справка под формата на таблица 1 и таблица 2 за изразходваните количества опасни химични смеси през календарната 2013 год.Срок: 30.04.2014 г.
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград Доклад от основно охарактеризиране по Приложение №1, във връзка с чл. 35а, ал. 1, т. 1 от Наредба №8/24.08.2004 г. (ДВ, бр. 83/2004 год.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за отпадък с код 10 01 01.Срок: 11.08.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.