Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Беко-Експорт-Импорт“ ООД - гр. Белица

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект:“Беко-Експорт-Импорт“ ООД, гр. Белица

На основание заповед №149/12.06.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.06.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Беко-Експорт-Импорт” ООД, гр. Белица. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“  и компонент „атмосферен въздух“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Площадка №1 – дърводобив и дървопреработване;
  • Площадка №2 – инсталация за производство на пелети;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството извършва дейности на две площадки - дървопреработка и производство на пелети. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес  отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места. Дружеството има заверени два броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Същите не се представят при проверката. Извършват се дейности с код R1-използване на отпадъците като гориво за получаване на топлинна енергия и R12 – третиране/пелетизиране. Дружеството извършва дейности без регистрационен документ по чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012г).

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

1. Организирани източници на емисии от производствена дейност- инсталация за производство на пелети, разположена на площадка №2. В инсталацията е извършена промяна като лентовата сушилня е подменена с три броя циклонни сушилни. За описаната промяна РИОСВ-Благоевград не е уведомена. Към момента дружеството не провело собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух съгл. чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „а“ от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005г.).

2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.). На площадка №1 се съхраняват на открито около 100т трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух. Не са спазени изискванията на чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба №1/2005 г. за складиране на твърди прахообразни материали. В цехът за вторична обработка на дървесината е прекъсната връзката със съществуващия циклон и бункер, в следствие на което финните дървесни частици се изпускат на открито посредством делителна линия.

С тези действия е нарушен чл. 35 от ЗЧАВ (ДВ, бр. 46/1996г., с изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по образец №1 към чл. 78 за издаване на регистрационен документ, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 2 т. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.).Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се представят за проверка отчетните книги за образуваните производствени и/или опасни отпадъци.Срок: 02.07.2013г. Отг. Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград технологична схема на промените в инсталацията за производство на пелети. На нея да бъде означена пробовземна точка, като същата да бъде изпълнена и съгласувана с РИОСВ-Благоевград.Срок: 15.08.2013г. Отг. Управител
  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгл. чл. чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „а“ от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005г.). Резултатите от тях да се представят в РИОСВ-Благоевград с „Доклад“ по реда на чл. 39 от Наредба №6(ДВ, бр. 31/1999г.).Срок: 15.11.2013г. Отг. Управител
  • Да се предприемат действия относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при складиране на твърдите прахообразни материали (трици) съгласно изискванията на чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба №1(ДВ, бр. 64/2005г.)Срок: 30.09.2013г. Отг. Управител
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №26-25/28.06.2013г.

Съставен Акт за установяване на административно нарушение.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.