Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

На основание заповед №194/19.07.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.07.2013 год. беше извършена проверка на място на обект експлоатиран от “Балксо” ООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Монтажна зала
  • Зала за пакетаж
  • Сушилня
  • Камера за боядисване
  • Склад за материали
  • Склад за бои

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества”

Дружеството употребява лакове, втвърдители, разредители и оцветители, които се класифицират като опасни химични смеси. За същите има изграден склад, който е с ограничен достъп, обозначен е и е с осигурена вентилационна система – нагнетяване на свеж въздух и изсмукване на този от склада.

Дружеството представя информационни листове за безопасност за всички използвани опасни химични смеси. Същите са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е с основна дейност производство на ковчези от МДФ. Работи се на ишлеме. Необходимите материали за производството им се доставя от Гърция. На обекта не се извършва разкрояване на МДФ-плоскости. Същите пристигат разкроени, на европалета, опаковани в стречфолио, като последното се събира разделно и се връща обратно в Гърция. Така се процедира с всички отпадъци, които се генерират от дейността на дружеството.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изготви оценка на безопасното съхранение на употребяваните опасни химични смеси от дружеството. Документираната оценка да бъде направена съгласно Заповед РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите. Срок: 01.10.2013 г
  • Да се представи справка под формата на Таблица 1 и Таблица 2 за изразходваните опасни химични смеси за календарната 2013 год. Срок: 30.03.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.