Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ - ОБЩИНА ПЕТРИЧ"

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Петрич за „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ" , гр. Петрич

На основание заповед № 144/06.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.06.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от в комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. на Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич

1. Цел на проверка.

1.1 Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. на Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, вкл. и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност "Тумбите", землище на гр. Петрич, Община Петрич.

2.1 Контрол по изпълнение на условия в комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. на Община Петрич за Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че :

Условие 4.1 - Изпълнява се . Капацитетета от 109 075 тона не е достигнат.
Условие 5.1.2 – Изпълнява се .Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.3.2 - Изпълнява се .Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.4.1 - Изпълнява се .Изготвен е списък, който е осигурен на площадката. Не е актуализиран към датата на проверката.
Условие 5.4.2- Изпълнява се .Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 5.4.3 - Изпълнява се .Изготвен е списък, който е осигурен на площадката.
Условие 8.1.1 - Изпълнява се .
Условие 8.1.2 - Изпълнява се.
Условие 8.1.3 – Условието е неприложимо, тъй като на площадката няма машина за измиване на контейнери.
Условие 8.1.4 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.5.1 – Изпълнява се. Монтирано е измервателно устройство за измерване ползваните количества вода за производствени нужди.
Условие 8.1.5.2 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.5.3 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.Не са установени несъответствия.
Условие 8.1.5.4 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция. Резултатите се отразяват в дневник. Не са установени течове и аварии.
Условие 8.2.1.1 - Изпълнява се. Води се дневник. Не се превишава количеството изразходвана електроенергия.
Условие 8.2.1.2 - Изпълнява се.Изготвена е инструкция Води се дневник.
Условие 8.2.2.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.2.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 8.2.2.3 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.3.1.1 - Изпълнява се.
Условие 8.3.2.1 - Изпълнява се. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.3.2.2 - Изпълнява се. Няма установени несъответствия.
Условие 8.3.4.1 - Изпълнява се. Спомагателните материали се съхраняват съгласно изискванията в ИЛБ.
Условие 8.3.4.2 - Изпълнява се.
Условие 8.3.4.3 - Изпълнява се. Прилага се инструкция, няма констатирани несъответствия.
Условие 8.3.5.1 - Изпълнява се.Има дневник в който се отразяват проверките.
Условие 9.2.1.1. - Изпълнява се .Изграждат се 2 броя газови кладенци към клетка №3.
Условие 9.2.1.2. – Неприложимо към момента.
Условие 9.3.3 - Изпълнява се. Представя се дневник, не са установени неорганизирани емисии на площадката.
Условие 9.3.4 - Изпълнява се. Води се дневник, не са предприемани коригиращи действия, тъй като не са установени неорганизирани емисии.
Условие 9.3.5 - Изпълнява се. Извършва се оросяване с инфилтратни води. Води се дневник.
Условие 9.4.1 - Изпълнява се. Неприятни миризми извън границите на депото не се усещат.
Условие 9.4.2 – Не се изпълнява се. Не се извършва запръстяване на дневния работен участък. Незапръстената площ е около 6 декара.
Условие 9.4.4 –Изпълнява се. Прилага се инструкция. До момента не са предприемани коригиращи действия, тъй като не са установени несъответствия
Условие 9.6.1.1– Изпълнява се. Резултатите от извършенитеСПИ са отразени в Протокол№.8262/09.04.2012.,№320/10.07.2012г.,№874/11.10.2012г.,№1456/14.01.2013 г.
Условие 9.6.1.2 – Изпълнява се. СПИ са извършени от «Евротест – Контрол» ЕАД притежаваща сертификат за акредитация издаден от БСА, рег. №9-ЛИК/28.05.2012г., валиден до 31.05.2016 г.
Условие 9.6.1.3 – Изпълнява се. Резултатите са отразени в ГД за 2012г.
Условие 9.6.1.4 - Изпълнява се. Резултатите са отразени в ГД за 2012г.
Условие 9.6.2.1 – Изпълнява се . Съхраняват се записи–протоколи от изпитване.
Условие 9.6.2.2 - Изпълнява се . Води се документация на площадката.
Условие 9.6.2.3 – Изпълнява се . До момента не са предприемани мерки, не са установени неорганизирани емисии и миризми.
Условие 9.6.2.4 – Изпълнява се. Не са постъпвали оплаквания за неприятни миризми .
Условие 9.6.2.5 – Условието е неприложимо, газоотвеждащата система за работна клетка 3 не е завършена.
Условие 10.1.1.1 - Извършва се мониторинг само по параметър ниво утайка. Не се извършва измерване на дебит на вход филтрационна траншея.
Условие 10.1.1.2.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.1.1.2.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.1.1.2.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.1.2.1 - Изпълнява се. Инфилтрата, смесен с пречистени отпадъчни води се използват в оборотен цикъл за оросяване на тялото на депото.
Условие 10.1.2.1.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.1.3.1 - Изпълнява се. Води се дневник, като данните се вземат от СМИ.
Условие 10.1.3.2 – Изпълнява се. Извършен е мониторинг.Пробовземанията и анализите се извършват от акредитирана лаборатория"Евротест – Контрол" ЕАД. Резултатите са отразени в лабораторни протоколи № 8390/30.04.2012г.,№306/19.07.2012г.,№929/19.10.2012г.,№1442/11.01.2013г
Условие 10.2.1.1 - Неприложимо. Изпълнява се.
Условие 10.2.2.1 - Неприложимо няма изпитване на повърхностни води. Изпълнява се.
Условие 10.2.3.1 - Изпълнява се. Възлагано е за изпълнение но към момента на пробовземането ТП № 3 и ТП № 2 са сухи.
Условие 10.2.3.2 – Условието е неприложимо. Повърхностните води, които се заустват са с непостоянен дебит. Прилежащите терени не са замърсени.
Условие 10.2.3.3 - Неприложимо към момента няма изследване на повърхностни води.
Условие 10.2.3.4 - Изпълнява се. Извършване докладване.
Условие 10.3 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.4 - Условието е неприложимо. Няма заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Същите се използват в оборотен цикъл.
Условие 10.5.1 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 10.5.3 - Неприложимо. Към момента няма извършван мониторинг на повърхностни води.
Условие 10.5.4 - Изпълнява се . Протоколите се съхраняват.
Условие 10.5.6 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 11.1.1 - Изпълнява се . Разрешените количества не се надвишават.
Условие 11.1.2 – Неприложимо поради промяна в нормативните изисквания. Утвърдена е програма със срок на действие 2012 г.
Условие 11.2.1 - Изпълнява се . Осигурени са съдове и помещения за съхранение на отпадъците.
Условие 11.2.2 - Изпълнява се .
Условие 11.2.4 - Условието се изпълнява.
Условие 11.2.5 - Изпълнява се . Съхраняват се посочените отпадъци при необходимите условия.
Условие 11.2.6 - Изпълнява се. Прилага се инструкция.
Условие 11.2.7 – Изпълнява се. На площадката са депонирани 15 363,82 тона.
Условие 11.2.7.1 - Изпълнява се. Приети и оползотворени са отпадъци в количества по-малки от 24000 т/година.
Условие 11.2.8.2 - Изпълнява се.
Условие 11.2.8.3- Изпълнява се.
Условие 11.3.1 - Изпълнява се.
Условие 11.3.2 - Изпълнява се. Осигурени са съдове и помещения.
Условие 11.3.3 - Изпълнява се.
Условие 11.3.4 - Изпълнява се.
Условие 11.3.6 - Изпълнява се.
Условие 11.4.1 - Изпълнява се.
Условие 11.4.2 - Изпълнява се, представят се транспортни карти.
Условие 11.4.2.1 - Изпълнява се.
Условие 11.5.1 - Изпълнява се.
Условие 11.5.2 – Изпълнява се. Приетите отпадъци са от посоченият вид и код и в количества, съгласно разрешените.
Условие 11.6.1 - Изпълнява се.
Условие 11.6.2 - Приемат единствено отпадъци разрешени за депониране.
Условие 11.6.2.1 - Условието не е приложимо.Посочените отпадъци не са приемани за операция, код Д 5.
Условие 11.6.2.2 - Изпълнява се. Приемат се само разрешени за депониране отпадъци.
Условие 11.6.3 - Изпълнява се.
Условие 11.6.4.1 - Не се изпълнява, не се извършва ежедневно уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци. Не е прибутана и запръстена площ от около 6 дка от общо 13 дка на клетка №3.
Условие 11.6.6 – Не се изпълнява технологията на депониране.
Условие 11.7.5 - Изпълнява се. Докладвано е в ГДОС.
Условие 11.9.1 - Изпълнява се. Водят се отчетни книги за отпадъците по реда на Наредба № 9.
Условие 11.9.1.3 – Условието е неприложимо.
Условие 11.9.2 - Изпълнява се.
Условие 12.1.1 -. Изпълнява се. Проведени са СПИ. Няма нарушени стойности на еквивалентно ниво на шум.
Условие 12.2.1 - Изпълнява се. Резултатите са отразени в протокол за изпитване №02-0469/08.11.2012г.
Условие 12.2.2 - Изпълнява се. Извършените измервания са валидни за 2012 г.и 2013 г.
Условие 12.2.3 - Изпълнява се.
Условие 12.3.1 - Изпълнява се.Съхраняват се протоколи от изпитване
Условие 12.3.2 - Изпълнява се. Води се дневник.
Условие 13.1- Изпълнява се. На площадката няма тръбопроводи на открито. Води се дневник.
Условие 13.2- Изпълнява се. Изготвена е инструкция. Води се дневник. Не е имало случаи на разливи.
Условие 13.3 - Изпълнява се. На площадката се съхраняват дървесни трици и пясък и сяра.
Условие 13.4 - Изпълнява се. Няма такива наличности.
Условие 13.5 - Изпълнява се. Товаро – разтоварните работи се извършват на определеното за това място.
Условие 13.6 - Изпълнява се. Няма пряко и непряко отвеждане на вредни вещества в почвата и подземните води.
Условие 13.7.1.1 - Изпълнява се. Собствен мониторинг на подземните води е извършван от кладенци №1,5 и 6. От №7 не е извършван, тъй като се намира в клетка №5, която не е изградена.Извършени са 4 бр. анализи за 2012 г.
Условие 13.7.1.2 - Не се изпълнява . Не е измервано нивото на подземните води.
Условие 13.7.1.4 - Изпълнява се частично. Изготвена е инструкция. Установени са несъответствия посочени в табл. 7.-Опазване на подземните води от предоставена в ГДОС за 2012 г. не докладвани причините за несъответствията.
Условие 13.7.1.5 - Изпълнява се. Изследване на химичният състав на подземните води е извършван през 2011 г.
Условие 13.8.1 – Изпълнява се. Не е приложимо.
Условие 13.8.2 - Изпълнява се.
Условие 13.8.2.1 - Изпълнява се.
Условие 13.8.3 - Изпълнява се.
Условие 13.8.4 - Изпълнява се. Няма констатирани разливи.
Условие 14.1 - Изпълнява се. Има авариен план, който е отвърден от Заместник кмета.
Условие 14.3 - Изпълнява се. Води се документация. Няма възникнали аварийни ситуации.

2.2 По отношение изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ. бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ. бр. 96/07.11.2008 г.)

При проверката се установи, че е изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г.
опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, неизпълнение на 4 от проверените условия в Комплексно разрешително №266-HO/2008.
Условие 9.4.2 – Не се изпълнява се. Не се извършва запръстяване на дневния работен участък. Незапръстената площ е около 6 декара.
Условие 11.6.4.1 - Не се изпълнява, не се извършва ежедневно уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци. Не е прибутана и запръстена площ от около 6 дка от общо 13 дка на клетка №3.
Условие 11.6.6 – Не се изпълнява технологията на депониране.
Условие 13.7.1.2 - Не се изпълнява . Не е измервано нивото на подземните води.