Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

«РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ САНДАНСКИ, СТРУМЯНИ И КРЕСНА»

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Сандански за «Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна»

На основание Заповед № 309/01.11.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.11.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 292-HО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци за Общини Сандански, Струмяни и Кресна.

1. Цел на проверка.
1.1 Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 292-НО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Сандански, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна находящо се в местността «Могилата», землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград.

2.1. Контрол по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 292-НО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие 4.1 – Условието се изпълнява за Клетка № 2.
Условие 5.1.1 – Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.3.1 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.3.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.4.1 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.4.2 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.4.3 - Условието се изпълнява. Изготвен е списък.
Условие 5.5.1 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 5.8.2 - Условието се изпълнява. Изготвени са инструкции и се прилагат инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които са включени всички цитирани дейности.
Условие 8.1.1 - Условието се изпълнява.
Условие 8.1.2 - Условието се изпълнява. Използваното количество за единица депониран отпадък е 0,035 куб. м/т.
Условие 8.1.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.1.5.1 - Условието се изпълнява.
Условие 8.1.5.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Води се дневник.
Условие 8.1.5.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 8.1.5.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция не са установени течове.
Условие 8.1.5.5 - Условието се изпълнява.
Условие 8.2.1.1 - Условието се изпълнява. Консумираната електроенергия не превишава стойностите посочени в таблица 8.2.
Условие 8.2.1.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 8.2.2.1 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник, в който се записват данните.
Условие 8.2.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.2.2.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 8.3.1.1 - Условието се изпълнява. Не се различават по вид и не надвишават количествата посочени в таблица 8.3.1.1.
Условие 8.3.2.1 - Условието се изпълнява. Прилагат се писмена инструкция осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблица по условие 8.3.1.1.
Условие 8.3.2.2 - Условието се изпълнява. Прилага се инструкция и резултатите се документират.
Условие 8.3.4.1 - Условието се изпълнява. Всички употребявани на обекта химикали се съхраняват съгласно условията в ИЛБ.
Условие 8.3.4.1.1 - Условието се изпълнява. ИЛБ са налични на площадката и се представят при проверката.
Условие 8.3.4.2 - Условието се изпълнява. Дезинфектантите се съхраняват съгласно изискванията.
Условие 8.3.4.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и тя се прилага.
Условие 8.3.5.1 - Условието се изпълнява. Извършените проверки се документират в дневник.
Условие 9.1.1.1 – Условието е изпълнено. Изградени са три броя газоотвеждащи кладенци спазени са изискванията за разстояние от 50-100 метра.
Условие 9.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 9.2.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция води се дневник, отразяващ извършените действия ежемесечно.
Условие 9.2.4 - Условието се изпълнява. Отразяват се в дневник извършените дейности.
Условие 9.3.1 - Условието се изпълнява.
Условие 9.3.2 - Условието се изпълнява.
Условие 9.3.3 - Условието се изпълнява.
Условие 9.3.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 9.4.1 - Условието се изпълнява. При спазване на предприетите мерки не се очаква нарушаване на ПДК в атмосферния въздух.
Условие 9.5.1.1 - Условието се изпълнява. Извършени са СПИ през 2013 г. от 3 бр. ГК по показатели СН4, СО2 и О2. Протоколи от изпитване № 2001/02.04.2013 г.,№ 2002/02.04.2013 г., № 2003/02.04.2013 г. и № 3411/27.09.2013 г.
Условие 9.5.1.2 - Условието се изпълнява. Резултатите са отразени в ГДОС за 2012г.
Условие 9.5.2.1 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 9.5.2.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 9.5.2.3 - Условието се изпълнява. Резултатите се отразяват в дневник ежемесечно.
Условие 9.5.2.4 - Условието се изпълнява. Води се дневник, съгласно записите в него не са постъпили оплаквания.
Условие 10.1.1.1 - Условието се изпълнява.
Условие 10.1.1.2 - Условието се изпълнява. Има изготвена иструкция и се води дневник.
Условие 10.1.2.1 - Условието се изпълнява. Данните се снемат от СМИ.
Условие 10.1.2.2 - Условието се изпълнява. Честота на пробовземане не е на тримесечие, а на 6 месеца и се вземат еднократни проби. Представен е протокол № 2020/03.04.2013 г. и № 3606/11.10.2013 г. от „Евротест контрол" - София.
Условие 10.2.1.1 – Условието е неприложимо.
Условие 10.2.1.1.1 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 10.2.1.1.2 - Условието се изпълнява.
Условие 10.2.1.2.1 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 10.2.1.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 10.2.1.2.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Не са установени несъответствия.
Условие 10.2.2.1 – Изпълнява се . Зауства се само смесен поток производствени и битови фекални води.
Условие 10.2.3.1 – Има превишение на ИЕО – Протокол № 2809/05.07.2013 г. – ХПК, амониев азот и нефтопродукти, Протокол № 3517/04.10.2013 г. – ХПК и амониев азот.
Условие 10.2.4.1 – Изпълнява се. Пробовземанията са на 6 месеца. Представени са Протоколи от изпитване № 2809/05.07.2013 г. и № 3517/04.10.2013 г., издадени от „Евротест контрол" ЕАД гр. София.
Условие 10.2.4.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция за изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.
Условие 10.2.4.2.1 – Условието е изпълнено. Монтирано е измервателно устройство и пломбирано от БДЗБР.
Условие 10.2.4.3 - Има изготвена инструкция, води се дневник. В дневника са отразени несъответствията на измерените стойности. Изясняват се причините за несъответствия.
Условие 10.2.4.4 - Условието се изпълнява. Изтготвена е инструкция. Докладвано е с ГДОС .
Условие 10.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция. Води се дневник.
Условие 10.4 – Изпълнява се.
Условие 10.5.1 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 10.5.2 - Неприложимо.
Условие 10.5.3 - Условието се изпълнява. Има изготвен дневник.
Условие 11.2.6 - Условието се изпълнява. Оловни акумулатори не се съхраняват. Условие 11.3.1 – На площадката се съхраняват УАГ – 5 бр.
Условие 11.3.2 - Условието се изпълнява. Отпадъците извън посочените в условието не се съхраняват на площадката.
Условие 11.3.3 - Условието се изпълнява. Осигурени са съдове отговарящи на изискванията.
Условие 11.3.4.1 – Площадката и съдовете отговарят на изискванията в условието.
Условие 11.3.4.2 - Условието се изпълнява. Площадката и съдовете отговарят на условието.
Условие 11.3.5 - Условието се изпълнява. Осигурени са площадка, съдове и сяра на прах.
Условие 11.3.6 - Условието се изпълнява. Осигурена е площадка. Отпадъци не са образувани.
Условие 11.3.7 - Условието се изпълнява. Осигурени са условия. Отпадъци не се образуват.
Условие 11.3.8 - Условието се изпълнява. На площадката се съхраняват излезли от употреба гуми.
Условие 11.3.9 - Условието се изпълнява. Осигурин аса условия за разделно събиране на отпадъците.
Условие 11.3.10 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 11.3.11 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 11.4.1 - Условието се изпълнява. Сключен е договор с „Киог" ЕООД.
Условие 11.4.2 – Представя се Транспортна карта за 2003011*.
Условие 11.4.2.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.4.3 – Прилага се инструкция.
Условие 11.5.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.5.2 - Условието е неприложимо към момента.
Условие 11.5.3 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 11.6.1 - Условието се изпълнява. Сключен е договор с лице, което притежава необходимите документи.
Условие 11.6.2 - Условието се изпълнява.
Условие 11.6.2.1 – Условието е неприложимо. Отпадъци с посочените кодове не се депонират.
Условие 11.6.2.1.1 - Условието е неприложимо. Отпадъци с посочените кодове не се депонират.
Условие 11.6.3 - Условието се изпълнява. Изпълнява се Наредба № 3.
Условие 11.6.3.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.6.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.
Условие 11.7.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.7.2 - Условието се изпълнява. Прилага инструкция за измерване.
Условие 11.7.3 - Условието се изпълнява.
Условие 11.7.4 – Условието се изпълнява.
Условие 11.7.5 - Условието се изпълнява.
Условие 11.8.1 – Условието е неприложимо. Не са образувани отпадъци с огледални кодове.
Условие 11.8.1.1 - Условието се изпълнява.
Условие 11.9.1 - Условието се изпълнява. Представени са годишни отчети за отпадъците в законно установения срок по Наредба № 2.
Условие 11.9.1.3 – Условието е неприложимо. Не са приемани азбест съдържащи отпадъци.
Условие 11.9.3 - Условието се изпълнява.
Условие 11.9.5 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 11.9.6 - Условието се изпълнява. На обекта се съхранява изисканата по условието информация.
Условие 12.1.1 - Условието се изпълнява. Резултатите от извършените СПИ през 2012 г. (09.10.2012г.) показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие 12.2.1 - Условието се изпълнява. Последните СПИ са проведени на 09.10.2012 г.
Условие 12.2.2 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция и се води дневник.
Условие 12.2.3 - Условието се изпълнява. Води се дневник за оценка на съответствието.
Условие 12.3.1 - Условието се изпълнява. Резултатите се отразяват в дневник.
Условие 12.3.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник за оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.
Условие 13.1 - Условието се изпълнява. Няма пряко и непряко отвеждане на вредни вещества в почвите и подземните води.
Условие 13.2 - На обекта няма разположени тръбопроводи и оборудване на открито.Води се дневник за проверки.
Условие 13.3 - Условието се изпълнява. В стопанския двор се съхранява пясък и дървени стърготини.
Условие 13.4 - Условието се изпълнява. Прилага се инструкция. Води се дневник.
Условие 13.5 - Условието се изпълнява. Няма регистрирани случай на течове от тръбопроводи, резервоари и варели.
Условие 13.6 - Условието се изпълнява, като товаро-разтоварните работи се извършват в стопанския двор.
Условие 13.7.1.1 – Условието се изпълнява частично. Извършва се собствен мониторинг на подземни води от кладенци 1,2,3. Анализите са извършени с честота 2 пъти за 2012 г, при заложени 4 пъти.
Условие 13.7.1.2 - Условието се изпълнява. Води се дневник.
Условие 13.7.1.4 – Изготвена е инструкция. Установени са несъответствия и са докладвани с ГДОС за 2012 г. В дневник са описани причините за несъответствието. 13.7.1.5 – Неприложимо.Промяна в нормативната уредба.
Условие 13.7.2.3 – Условието се изпълнява. Последното изпитване е от 2012 г.
Условие 13.7.2.4 – Условието се изпълнява.
Условие 13.8.1 - Условието се изпълнява. Има налични дневници.
Условие 13.8.2 - Условието се изпълнява. На площадката се съхраняват резултати от мониторинга.
Условие 13.8.3 - Условието се изпълнява.
Условие 13.8.4 – Условието се изпълнява. Съхраняват се на площадката резултатите в дневник.
Условие 13.8.5 - Условието се изпълнява. Води се дневник. До сега не са регистрирани случаи на разливи.
Условие 13.9 - Условието се изпълнява. Не е имало аварийни случаи.
Условие 14.1 - Условието се изпълнява. Разработен е и се спазва авариен план.
Условие 14.2 - Условието се изпълнява. Направена е такава оценка и е документирана.
Условие 14.3 – Условието е неприложимо към момента. Няма такава документация, защото до момента на проверката аварии не са възниквали.
Условие 14.4 - Условието се изпълнява. Изготвена е инструкция.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 22-02/07.11.2013 г.
За констатираното при проверката неизпълнение на Условие 10.2.3.1 - Повърхностните води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор, зауствани в дере, не трябва да нарушават неговата категория – II-ра категория е дадено предписание да бъдат установени причините за несъответствие на измерените стойности по показатели ХПК и амониев азот с определените индивидуални емисионни ограничения.
С протокол за проверка № 102-11/07.11.2013 г. е взета контролна проба от смесен поток отпадъчни води, на изход от БПСОВ, преди заустване за физикохимичен анализ.
Съгласно измервателното устройство заустените води за месец юни са 5,5 м3, за месец септември са 4,5 м3.
Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС на оператора ще бъде наложена санкция за превишение на определените индивидуални емисионни ограничения.