Съдържание

Посетители

В момента има 45  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ „Емка – Емилия Благоева” - гр. Петрич

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Емка – Емилия Благоева" - гр. Петрич

На основание Заповед № 285/26.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.10.2013 г. беше извършена проверка на място на обект „Цех за вторична обработка на кожи", находящ се в местността „Средно поле", землището на с. Рупите, община Петрич, експлоатиран от ЕТ „Емка – Емилия Благоева" гр. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Площадката на обекта беше с ограничен достъп, не открихме представител и не беше извършена проверка на дейността.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на проверката беше съставен Констативен протокол № 94 -11/15.10.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. За извършване на проверка на обект „Цех за вторична обработка на кожи", находящ се в местността „Средно поле", землището на с. Рупите, община Петрич, управителя на експлоатационното дружество ЕТ „Емка – Емилия Благоева" гр. Петрич е уведомен с изх. № 778/27.09.2013 г. на РИОСВ Благоевград. Видно от Известие за доставяне ИД 2704 000FU R цитираното писмо е получено на 02.10.2013 г., но на площадката не открихме представител.
3.2. В разговор с г-н Георги Атанасов – кмет на с. Рупите бяхме уведомени , че дружеството е в несъстоятелност и в момента тече обявление за публична продан на недвижимия имот и движими вещи, собственост на ЕТ „Емка – Емилия Благоева" от частен съдебен изпълнител Александър Цанковски в полза на „СИБАНК" ЕАД..
3.3. С вх. № ЕП-315/15.10.2013 г., г-жа Емилия Благоева Турнова уведомява РИОСВ – Благоевград, че цеха не работи от месец януари 2011 г. и тя няма достъп до обекта, тъй като същият е предоставен на отговорно пазене на „СИБАНК" ЕАД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не може да се направи заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.