Съдържание

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"БЕЛАСИЦА” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "БЕЛАСИЦА” АД, гр. Петрич

На основание заповед № 263/29.08.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.09.2013 г. беше извършена проверка на място на обект на “БЕЛАСИЦА” АД, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места“ № 22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Механичен І“;
  • Цех „Механичен ІІ“;
  • ковашко-пресов участък;
  • участък „Леарен“
  • участък монтажен „Сух водомер“;
  • участък „Галваничен“;
  • участък „Бояджиен“;
  • участък „Пластмаси“;
  • ПСОВ;
  • ПКЦ с 2 броя котли.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси

Обектът разполага с два броя котли с топлинна мощност 1,2 мW, изгарящи природен газ. Димните газове се изхвърлят в атмосферата чрез общо изпускащо устройство. През 2013 г. ПКЦ не е работило, за което е уведомена РИОСВ – Благоевград и поради което не са извършени собствени периодични измервания до момента на 2013 г.

Организирани емисии от производствени процеси.

Цех „Галваничен“ – линия за поцинковане и линия за никелиране. Ваните са обхванати от бордова смукателна аспирация, като емисиите се отвеждат в атмосферния въздух посредством 4 броя въздуховоди без пречиствателни съоръжения. Дружеството провежда емисионен контрол на емисиите на прахообразни вещества  и използвани неорганични съединения на хлора, съгласно чл. 43 от Наредба № 1/2005 г. Последните собствени периодични измервания са валидни за 2012 г. и 2013 г.

Цех „Леярен“ – леене на месинг в индукционна пещ. Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград собствени периодични измервания валидни за 2013 г. и 2014 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.

Участък „Сух водомер“ – машина за нанасяне на печат върху метални повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. Във връзка с чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

Участък „Бояджиен“ – от 2009 г. лакозаливното покритие е заменено с прахово.

В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2012 г. количества органични разтворители.

3.2. Компонент  “Води”

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката, след пречистване в локална пречиствателна станция се заустват в канализационната мрежа на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич въз основа на сключен договор.

ПСОВ работи в нормален режим. Изпускането на отпадъчните води е периодично. Води се дневник.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно. Има сключен договор с ИАОС – РЛ Благоевград.

Протоколите с резултатите от изпитванията се представят в РИОСВ – Благоевград своевременно. Няма нарушение на нормите за канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция, съгласно изискванията на Наредба №7/2000г., с изключение на минимални отклонения  по показател „цинк“.  Пробовземането за второто полугодие на 2013 г. предстои.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка с дадени предписания с КП № 3,0-09/25.10.2012 г. по част „ОХВ“. Предписанията дадени в цитирания протокол са изпълнени, в РИОСВ – Благоевград е постъпила изисканата информация.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. За употребяваните на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност. На обекта е налична документацията по чл. 4 от цитираната наредба, както и оценката по чл.9 от нея. При проверката се установи, че фактите отразени в оценката по чл. 9 отговарят на действителното състояние на складовете и съоръженията за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-090-4/ 24.10.2011 г. със срок на действие до 24.10.2014г. Разрешителното е  издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/2003 г.). С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.), издадените по реда на отменения закон разрешения запазват действието си до изтичане на срока им, но не по-късно от три години.

Дружеството притежава и регистрационен документ № 01-РД-87-0/10.06.2008 г. за дейности по транспортиране на строителни отпадъци. До момента на проверката то не е образувало и транспортирало строителни отпадъци.

На обекта се извършва предварително съхранение на мястото на образуване и дейности по оползотворяване с кодове R4 и R5. Отпадъците се събират разделно на определените за целта места и в съдове, които са обозначени.

Отпадъците, образувани от дейността на обекта са предавани  на лица притежаващи необходимите документи, въз основа на писмени договори. На обекта има 4 бр. отчетни книги, които се водят редовно съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.).

За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството членува в „Екопак България“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

От извършената проверка не възникна необходимост и в протокола не са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не се констатира нарушение на екологичното законодателство.